Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

1 Mosebok 15-37 valda delar


Abraham fick två söner: Ismael med tjänarinnan Hagar och en son med sin fru Sara som hette Isak. Isak fick två söner: Jakob och Esau. Gud ändrade Jakobs namn till Israel. Jakob, Israel fick 12 söner - Israels 12 stammar.
En av Jakobs söner hette Josef. Han såldes av sina bröder som slav till Egypten. Det var så som Israels folk hamnade i Egypten.
När Sara dog fick Abraham också fler barn med en annan kvinna, men det är en annan historia.

Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 21 Mars 2016
1917 års Bibelöversättning översatt till modern svenska
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 14 Maj 2016En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta inte, Abram, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor.»
1 Mosebok 15:1

Men Jakob begav sig från Beer-Seba på väg till Haran.
Och han kom då till den heliga platsen och stannade där över natten, för solen hade gått ner; och han tog en av stenarna på platsen för att ha den till huvudkudde och lade sig att sova där.
Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar steg upp och ner på den.
Och se, HERREN stod framför honom och sade: »Jag är HERREN, Abrahams, din faders, Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och din säd.
Och din säd ska bli såsom stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster och norr och söder, och alla släkter på jorden ska varda välsignade i dig och i din säd.
Och se, jag är med dig och ska bevara dig, varthelst du går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land; för jag ska inte överge dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat dig.»
När Jakob vaknade upp ur sömnen sade han: »HERREN är sannerligen på denna plats, och jag visste det inte!»
Och han greps av fruktan och sade: »Detta måste vara en helig plats, här bor verkligen Gud, och här är himmelens port.»
Och tidigt om morgonen stod Jakob upp och tog stenen som han hade haft till huvudkudde och reste den till en stod och göt olja därovanpå.
Och han gav den platsen namnet Betel; förut hade staden hetat Lus.
1 Mosebok 28:10-19

Jakob får sina två hustrur Lea och Rakel, 1 Mosebok 29
Det här är historien om hur Jakob fick sina båda hustrur Lea och Rakel. Jakob var tvungen att arbeta i 14 år för att få sin hustru Rakel.
1 Mosebok 29

Men när Jakob drog sin väg fram, mötte honom Guds änglar;
och då Jakob såg dem, sade han: »Detta är Guds skara.» Och han gav den platsen namnet Mahanaim.
Och Jakob sände budbärare framför sig till sin broder Esau i Seirs land, på Edoms mark;
och han gav dem instruktioner och sade: »Så ska ni säga till min herre Esau: Din tjänare Jakob låter säga: Jag har vistats borta hos Laban och dröjt kvar där ända till nu;
och jag har fått oxar, åsnor, får, tjänare och tjänarinnor. Och jag har nu velat sända bud för att låta min herre veta detta, på det att jag må finna nåd för dina ögon.»
När sedan budbärarna kom tillbaka till Jakob, sade de: »Vi träffade din broder Esau, som redan drager emot dig med fyra hundra man.»
Då blev Jakob mycket förskräckt och betogs av ångest; och han delade sitt folk och fåren och fäkreaturen och kamelerna i två skaror.
För han tänkte: »Om Esau överfaller den ena skaran och slår den, så kan änså den andra skaran undkomma.»
Och Jakob sade: »Min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud, HERRE, du som sade till mig: 'Vänd tillbaka till ditt land och till din släkt, så ska jag göra dig gott',
jag är för ringa till all den nåd och all den trofasthet som du har bevisat din tjänare; för jag hade inte mer än min stav, när jag gick över denna Jordan, och nu har jag förökats till två skaror.
Rädda mig undan min broder Esaus hand, för jag fruktar att han kommer och förgör mig, utan att ens skona mödrar och barn.
Du har själv sagt: 'Jag ska göra dig mycket gott och låta din säd bli såsom havets sand, som man inte kan räkna för dess myckenhets skull.'»
Och han stannade där den natten. Och av det han hade förvärvat tog han ut till skänker åt sin broder Esau
två hundra getter och tjugu bockar, två hundra tackor och tjugu vädurar,
trettio kamelston som gav di, jämte deras föl, därtill fyrtio kor och tio tjurar samt tjugo åsninnor med tio föl.
Och han lämnade detta i sina tjänares vård, var hjord för sig, och sade till sina tjänare: »Gå framför mig och låt ett mellanrum vara mellan hjordarna.»
Och han instruerade den förste och sade: »När min broder Esau möter dig och frågar dig: 'Vem tillhör du, och vart går du, och vem tillhör djuren som du driver framför dig?',
då ska du svara: 'De tillhör din tjänare Jakob; de är skänker som han sänder till min herre Esau, och själv kommer han här efter oss.'»
Och han sa likadant till den andre och den tredje och alla de övriga som drev hjordarna: »Såsom jag nu har sagt er ska ni säga till Esau, när ni kommer fram till honom.
Och ni ska vidare säga: 'Också din tjänare Jakob kommer här efter oss.'» för han tänkte: »Jag vill blidka honom med de skänker som gå före mig; sedan vill jag själv komma inför hans ansikte; förhoppningsvis tar han då nådigt emot mig.»
Så kom nu skänkerna före honom, medan han själv den natten stannade i lägret.
Men under natten stod han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vad.
Han tog dem och förde dem över bäcken och förde även över allt vad han annars ägde.
Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom, till dess morgonrodnaden gick upp.
Och när denne såg att han inte kunde övervinna Jakob, gav han honom ett slag på höftleden, så att höften gick ur led, under det han brottades med honom.
Och mannen sade: »Släpp mig, för morgonrodnaden går upp.» Men han svarade: »Jag släpper dig inte, med mindre än att du välsignar mig.»
Då sade han till honom: »Vad är ditt namn?» Han svarade: »Jakob.»
Han sade: »Du ska inte mer heta Jakob, utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger.»
Då frågade Jakob och sade: »Låt mig veta ditt namn.» Han svarade: »Varför frågar du efter mitt namn?» Och han välsignade honom där.
Men Jakob gav platsen namnet Peniel, »ty», sade han, »jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat».
Och när han hade kommit förbi Penuel, såg han solen gå upp; men han haltade på höften.
Fördenskull äter Israels barn ännu i dag inte höftsenan som ligger på höftleden, därför nämligen, att han gav Jakob ett slag på höftleden, på höftsenan.
1 Mosebok 32

Jakobs 12 söner. Israels 12 stammar. Gud ändrade Jakobs namn till Israel
http://www.biblestudy101.org/Lists/12tribes.html
http://www.keyway.ca/htm2002/jacobch.htm
http://lifehopeandtruth.com/prophecy/12-tribes-of-israel/the-12-tribes-of-israel
1 Mosebok 29
http://christianity.stackexchange.com/questions/14704

Jakobs, Israels 12 söner.
Och Jakob begav sig iväg på väg till Österlandet.
Där fick han se en brunn på fältet, och vid den låg tre fårhjordar, för ur denna brunn brukade man vattna hjordarna. Och stenen som låg över brunnens öppning var stor;
därför brukade man låta alla hjordarna samlas dit och vältrade så stenen från brunnens öppning och vattnade fåren; sedan lade man stenen tillbaka på sin plats över brunnens öppning.
Och Jakob sade till männen: »Mina bröder, varifrån ären ni?» De svarade: »Vi är från Haran.»
Då sade han till dem: »Känner ni Laban, Nahors son?» De svarade: »Ja.»
Han frågade dem vidare: »Står det väl till med honom?» De svarade: »Ja; och se, där kommer hans dotter Rakel med fåren.»
Han sade: »Det är ju ännu full dag; ännu är det inte tid att samla boskapen. Vattna fåren, och för dem åter i bet.»
Men de svarade: »Vi kan inte göra det, förrän alla hjordarna ha blivit samlade och man har vältrat stenen från brunnens öppning; då vattnar vi fåren.»
Medan han ännu talade med dem, hade Rakel kommit dit med sin faders får; för hon brukade vakta dem.
När Jakob fick se sin morbroder Labans dotter Rakel komma med Labans, hans morbroders, får, gick han fram och vältrade stenen från brunnens öppning och vattnade sin morbroder Labans får.
Och Jakob kysste Rakel och brast ut i gråt.
Och Jakob omtalade för Rakel att han var hennes faders frände, och att han var Rebeckas son; och hon skyndade iväg och omtalade det för sin fader.
Då nu Laban fick höras talas om sin systerson Jakob, skyndade han emot honom och tog honom i famn och kysste honom och förde honom in i sitt hus; och han förtäljde för Laban allt som hade hänt honom.
Och Laban sade till honom: »Ja, du är mitt kött och ben.» Och han stannade hos honom en månads tid.
Och Laban sade till Jakob: »Du är ju min frände. Skulle du då tjäna mig för intet? Säg mig vad du vill ha i lön?»
Nu hade Laban två döttrar; den äldre hette Lea, och den yngre hette Rakel.
Och Leas ögon var matta, men Rakel hade en skön gestalt och var skön att skåda.
Och Jakob hade fattat kärlek till Rakel; därför sade han: »Jag vill tjäna dig i sju år för Rakel, din yngre dotter.»
Laban svarade: »Det är bättre att jag giver henne åt dig, än att jag skulle ge henne åt någon annan; bli kvar hos mig.»
Så tjänade Jakob för Rakel i sju år, och det tycktes honom vara bara några dagar; så kär hade han henne.
Därefter sade Jakob till Laban: »Ge mig min hustru, för min tid har nu gått ut; låt mig gå in till henne.»
Då bjöd Laban ihop allt folket på orten och gjorde ett gästabud.
Men när aftonen kom, tog han sin dotter Lea och förde henne till honom, och han gick in till henne.
Och Laban gav sin tjänstekvinna Silpa åt sin dotter Lea till tjänstekvinna.
Om morgonen fick Jakob se att det var Lea. Då sade han till Laban: »Vad har du gjort mot mig? Var det inte för Rakel jag tjänade hos dig? Varför har du så bedragit mig?»
Laban svarade: »Det är inte sed på vår ort att man giver bort den yngre före den äldre.
Låt nu dennas bröllopsvecka gå till ända, så vill vi ge dig också den andra, mot det att du gör tjänst hos mig i ännu ytterligare sju år.»
Och Jakob samtyckte härtill och lät hennes bröllopsvecka gå till ända. Sedan gav han honom sin dotter Rakel till hustru.
Och Laban gav sin tjänstekvinna Bilha åt sin dotter Rakel till tjänstekvinna.
Så gick han in också till Rakel, och han hade Rakel kärare än Lea. Sedan tjänade han hos honom i ännu ytterligare sju år.
Men då HERREN såg att Lea var försmådd, gjorde han henne fruktsam, medan Rakel var ofruktsam.
Och Lea blev havande och födde en son, och hon gav honom namnet Ruben, för hon tänkte: »HERREN har sett till mitt lidande; ja, nu ska min man ha mig kär.»
Och hon blev åter havande och födde en son. Då sade hon: »HERREN har hört att jag har varit försmådd, därför har han gett mig också denne.» Och hon gav honom namnet Simeon.
Och åter blev hon havande och födde en son. Då sade hon: »Nu ska väl ändå min man hålla sig till mig; jag har ju fött honom tre söner.» Därav fick denne namnet Levi.
Åter blev hon havande och födde en son. Då sade hon: »Nu vill jag tacka HERREN.» Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan upphörde hon att föda. härledes.
1 Mosebok 29:1-35

Jakobs namn ändrat till Israel
Och Gud uppenbarade sig åter för Jakob, när han hade kommit tillbaka från Paddan-Aram, och välsignade honom.
Och Gud sade till honom: »Ditt namn är Jakob; men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn.» Så fick han namnet Israel.
Och Gud sade till honom: »Jag är Gud den Allsmäktige; var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, skaror av folk ska komma av dig, och konungar ska utgå från din länd.
1 Mosebok 35:9-11

Prästernas dräkter
Bröstplattan har 12 stenar, precis lika många som Israels 12 söner.
http://www.messianic-torah-truth-seeker.org/Torah/Kohen/kohengadol.html
http://www.biblesearchers.com/temples/jeremiah10.shtml
http://www.bible-archaeology.info/aaron.htm
http://dulkeith.net.au/2013/07/19/timna-park-high-priest-at-the-tabernacle/
Bible Kohen Gadol (High priest) garment and Priest wearing Ephod tabernacle

Resurser för Bibelstudier om Israels land
https://www.waynestiles.com/must-have-resources-for-israel-bible-lands-study/

Bildsamling: Israel Collection
https://store2.esellerate.net/store

Uppdelning av det utlovade landet, karta
http://www.biblestudy.org/maps/division-of-promised-land

En av Jakobs, Israels söner var Josef. Han såldes av sina bröder som slav till Egypten
Men Jakob bosatte sig i det land där hans fader hade bott som främling, nämligen i Kanaans land.
Detta är berättelsen om Jakobs släkt. När Josef var sjutton år gammal, gick han tillsammans med sina bröder, i vall med fåren; han följde då som yngling med Bilhas och Silpas, sin faders hustrurs, söner. Och Josef berättade för sin far om dåliga saker som hans bröder hade gjort.
Men Israel hade Josef kärare än alla sina andra söner, eftersom han hade fött honom på sin ålderdom; och han lät göra åt honom en fotsid livklädnad.
Då nu hans bröder såg att deras fader hade honom kärare än alla hans bröder, blev de hätska mot honom och kunde inte tala vänligt till honom.
Dessutom hade Josef en gång en dröm, som han talade om för sina bröder; sedan hatade de honom ännu mer.
Han sade nämligen till dem: »Hör vilken dröm jag har haft.
Jag drömde att vi band kärvar på fältet; och se, min kärve reste sig upp och blev stående, och edra kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve.»
Då sade hans bröder till honom: »Skulle du bli vår konung, och skulle du råda över oss?» Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för vad han hade sagt.
Sedan hade han ännu en annan dröm som han berättade för sina bröder; han sade: »Hör, jag har haft ännu en dröm. Jag tyckte att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.»
När han berättade detta för sin fader och sina bröder, skällde hans fader honom och sade till honom: »Vad är detta för en dröm som du har haft? Skulle då jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig?»
Och hans bröder avundades honom; men hans fader bevarade detta i sitt minne.
Då nu en gång hans bröder hade gått bort för att vakta sin faders får i Sikem,
sade Israel till Josef: »Se, dina bröder vaktar fåren i Sikem; gör dig redo, jag vill sända dig till dem.» Han svarade honom: »Jag är redo.»
Då sade han till honom: »Gå och se efter, om det står väl till med dina bröder, och om det står väl till med fåren, och kom tillbaka till mig med svar.» Så sände han honom iväg från Hebrons dal, och han kom till Sikem.
Där mötte han en man, medan han gick omkring villrådig på fältet; och mannen frågade honom: »Vad söker du?»
Han svarade: »Jag söker efter mina bröder; tala om för mig var de vaktar sin hjord.»
Mannen svarade: »De har brutit upp härifrån; för jag hörde dem säga: 'Låt oss gå till Dotain.'» Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i Dotan.
1 Mosebok 37:1-17

Jakob såld som slav till Egypten
När de nu på avstånd fick se honom, innan han ännu hade hunnit fram till dem, lade de råd om att döda honom.
De sade till varandra: »Se, där kommer drömmaren.
Upp, låt oss dräpa honom och kasta honom i en brunn; sedan kunna vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så få vi se hur det går med hans drömmar.»
Men när Ruben hörde detta, ville han rädda honom undan deras händer och sade: »Låt oss inte slå ihjäl honom.»
Ytterligare sade Ruben till dem: »Utgjut inte blod; kasta honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom.» Han ville nämligen rädda honom undan deras händer och föra honom tillbaka till hans fader.
Då nu Josef kom fram till sina bröder, tog de av honom hans livklädnad, den fotsida klädnaden som han hade på sig,
och grep honom och kastade honom i brunnen; men brunnen var tom, inget vatten fanns däri.
Därefter satte de sig ned för att äta. När de då lyfte upp sina ögon, fick de se ett tåg av ismaeliter komma från Gilead, och deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum; de var på väg med detta ned till Egypten.
Då sade Juda till sina bröder: »Vad tjänar vi på att vi dödar vår broder och döljer hans blod?»
Nej, låt oss sälja honom till ismaeliterna; må vår hand inte komma vid honom, för han är ju vår broder, vårt eget kött.» Och hans bröder lydde honom.
Då nu midjanitiska köpmän kom där förbi, drog de upp Josef ur brunnen; och de sålde Josef för tjugu siklar silver till ismaeliterna. Dessa förde så Josef till Egypten.
När sedan Ruben kom tillbaka till brunnen, se, då fanns Josef inte i brunnen. Då rev han sönder sina kläder
och vände tillbaka till sina bröder och sade: »Gossen är inte där, vart ska jag nu ta vägen?»
Men de togo Josefs livklädnad och slaktade en bock och doppade klädnaden i blodet;
därefter sände de den fotsida livklädnaden hem till sin fader och lät säga: »Denna har vi funnit; se efter, om det är din sons livklädnad eller inte.»
Och han kände igen den och sade: »Det är min sons livklädnad; ett vilddjur har ätit upp honom, Josef måste vara ihjälriven.»
Och Jakob rev sönder sina kläder och svepte säcktyg om sina länder och sörjde sin son i lång tid.
Och alla hans söner och alla hans döttrar kom för att trösta honom; men han ville inte låta trösta sig, utan sade: »Jag ska med sorg fara ned i dödsriket till min son.» Så begrät hans fader honom.
Men medaniterna förde honom till Egypten och sålde honom till Potifar, som var hovman hos Farao och hövitsman för drabanterna.
1 Mosebok 37:18-36

Stora personer i Bibeln: Abraham, Sara, Isak, Jakob & Josef
Joseph of the Bible
Great People of the Bible: Abraham, Sarah, Isaac, Jacob & Joseph
http://www.amazon.com/Great-People-Bible-Abraham-Joseph
http://www.walmart.com/ip/24356684Fler sidor
1 Mosebok 1-5 1 Mosebok 6-11 1 Mosebok 15-37 valda delar 1 Mosebok 39-43
1 Mosebok 44-50

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt