Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans,
och en liten pojke ska valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

1 Mosebok - kapitel 6-11


Om ondskan och våldet som sprider sig över hela världen, syndafloden som satte stopp för all ondska och dödade allt liv som Gud hade skapat, hur Gud räddade Noa och hans familj och utvalda djur i Arken och livet på Jorden efter floden. Gud skapar regnbågen som ett tecken på sitt förbund med Noa om att han inte ska göra samma sak mot Jorden igen, så länge Jorden skulle förbli.
1 Mosebok - kapitel 6-11.

Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 23 Mars 2016
1917 års Bibelöversättning översatt till modern svenska
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 6 Juni 20161 Mosebok 6
Då nu människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem
såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de som de gillade mest tog de till hustrur.
Då sade HERREN: »Min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid, eftersom de trotts allt är kött; så ska nu deras tid vara bestämd till ett hundra tjugo år.»
Vid den tiden, liksom också efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner började gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som var så namnkunniga.
Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt var endast onda,
då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta.
Och HERREN sade: »Människorna, som jag skapade, vill jag utplåna från jorden, ja, både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar; för jag ångrar att jag har gjort dem.»
Men Noa hade funnit nåd för HERRENS ögon.
Detta är berättelsen om Noas släkt. Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte; i umgängelse med Gud vandrade Noa.
Och Noa födde tre söner: Sem, Ham och Jafet.
Men jorden blev alltmer fördärvad för Guds åsyn, och jorden uppfylldes av våld.
Och Gud såg att jorden var förstörd, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden.
Då sade Gud till Noa: »Jag har beslutit att göra ände på allt kött, för jorden är uppfylld av våld som de utövar; se, jag vill fördärva dem tillsammans med jorden.
Så gör dig nu en ark av goferträ, och inred arken med kamrar, och bestryk den med jordbeck innuti och utanpå.
Och så ska du göra arken: Den ska vara tre hundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög;
en öppning för ljuset, en aln hög alltigenom, ska du göra upptill på arken; och en dörr till arken ska du sätta på dess sida; och du ska inreda den så, att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning.
För se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden, till att döda allt kött som har i sig någon livsande, under himmelen; allt som finnes på jorden ska förgås.
Men med dig vill jag upprätta ett förbund: du ska gå in i arken med dina söner och din hustru och dina söners hustrur.
Och av allt levande, vad kött det vara må, ska du föra in i arken ett par av vart slag, för att behålla dem vid liv med dig; hankön och honkön ska de vara.
Av fåglarna, efter deras arter, av fyrfotadjuren, efter deras arter, av alla kräldjur på marken, efter deras arter, ska ett par av vart slag gå in till dig, för att du ska behålla dem vid liv.
Och du ska ta till dig alla slags livsmedel, sånt som kan ätas, och samla det till dig, för att det ska vara dig och deras mat.
Och Noa gjorde så; han gjorde i alla avseenden som Gud hade befallt honom.
1 Mosebok 6

1 Mosebok 7
Och HERREN sade till Noa: »Gå in i arken med hela ditt hus, för dig har jag funnit rättfärdig inför mig bland detta släkte.
Av alla rena fyrfotadjur ska du ta till dig sju par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som inte är rena ett par, hanne och hona,
likadant av himmelens fåglar sju par, hankön och honkön, för att behålla deras släkten vid liv på hela jorden.
För om sju dagar ska jag låta det regna på jorden, i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag ska utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort.»
Och Noa gjorde i alla avseenden som HERREN hade sagt till honom.
Noa var sex hundra år gammal, när floden kom med sitt vatten över jorden.
Och Noa gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina söners hustrur, undan flodens vatten.
Och av fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och av allt som krälar på marken
gick två och två, hankön och honkön, in till Noa i arken, som Gud hade bjudit Noa.
Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden.
I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig,
och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter.
På denna samma dag gick Noa in i arken, och även Sem, Ham och Jafet, Noas söner, vidare Noas hustru och hans söners tre hustrur med dem,
därtill alla vilda djur, efter sina arter, och alla boskapsdjur, efter sina arter, och alla kräldjur som rör sig på jorden, efter sina arter, och alla flygande djur, efter sina arter, allt vad fåglar heter, av alla slag.
De gick in till Noa i arken, två och två av allt kött som hade i sig någon livsande.
Och de som gick ditin var hankön och honkön av allt slags kött, som Gud hade sagt till honom. Och HERREN stängde igen om honom.
Och floden kom över jorden i fyrtio dagar, och vattnet steg och lyfte arken, så att den flöt högt uppe över jorden.
Och vattnet steg och förökade sig mycket på jorden, och arken drev på vattnet.
Och vattnet steg mer och mer över jorden, och alla höga berg överlallt under himmelen övertäcktes.
Femton alnar högt steg vattnet över bergen, så att de övertäcktes.
Då dog allt kött som rörde sig på jorden, fåglar och boskapsdjur och vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, och även alla människor.
Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa.
Så utplånade han alla varelser på jorden, både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar; de utplånades från jorden, och endast Noa räddades, tillsammans det som var med honom i arken.
Och vattnet fortsatte att stiga över jorden i hundra femtio dagar.
1 Mosebok 7

1 Mosebok 8
Då tänkte Gud på Noa och på alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som var med honom i arken. Och Gud lät en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk undan;
och djupets källor och himmelens fönster tillslöts, och regnet från himmelen upphörde.
Och vattnet vek bort ifrån jorden mer och mer; efter hundra femtio dagar började vattnet avta.
Och i sjunde månaden, på sjuttonde dagen i månaden, stannade arken på Ararats berg.
Och vattnet avtog mer och mer intill tionde månaden. I tionde månaden, på första dagen i månaden, blev bergstopparna synliga.
Och efter fyrtio dagar öppnade Noa fönstret som han hade gjort på arken,
och lät en korp flyga ut; den flög fram och tillbaka, till dess vattnet hade torkat bort ifrån jorden.
Sedan lät han en duva flyga ut, för att få se om vattnet hade sjunkit undan från marken.
Men duvan fann ingen plats där hon kunde vila sin fot, utan kom tillbaka till honom i arken, för vatten betäckte hela jorden. Då räckte han ut sin hand och tog henne in till sig i arken.
Sedan väntade han ännu ytterligare sju dagar och lät så duvan än en gång flyga ut ur arken.
Och duvan kom till honom mot aftonen, och se, då hade hon ett friskt olivlöv i sin näbb. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från jorden.
Men han väntade ännu ytterligare sju dagar och lät så duvan åter flyga ut; då kom hon inte mer tillbaka till honom.
I det sexhundraförsta året, i första månaden, på första dagen i månaden, hade vattnet sinat bort ifrån jorden. Då tog Noa av taket på arken och såg nu att marken var fri ifrån vatten.
Och i andra månaden, på tjugusjunde dagen i månaden, var jorden alldeles torr.
Då talade Gud till Noa och sade:
»Gå ut ur arken med din hustru och dina söner och dina söners hustrur.
Alla djur som du har hos dig, vad slags kött än det är, både fåglar och fyrfotadjur och alla kräldjur som rör sig på jorden, ska du låta gå ut med dig, för att de ska växa till på jorden och vara fruktsamma och föröka sig på jorden.»
Så gick då Noa ut med sina söner och sin hustru och sina söners hustrur.
Och alla fyrfotadjur, alla kräldjur och alla fåglar, alla slags djur som rör sig på jorden, gick ut ur arken, efter sina släkten.
Och Noa byggde ett altare åt HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret.
När HERREN kände den välbehagliga lukten, sade han vid sig själv: »Jag ska härefter inte mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt ifrån ungdomen. Och jag ska härefter inte mer dräpa allt levande, som jag nu har gjort.
Så länge jorden består, ska härefter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.»
1 Mosebok 8

1 Mosebok 9
Och Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden.
Och må fruktan och förskräckelse för er komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himmelen; tillsammans med allt som krälar på marken och alla fiskar ska de vara givna i er hand.
Allt som rör sig och har liv ska ni ha som mat; som jag har givit er gröna örter, så ger jag er allt detta.
Men kött som har i sig sin själ, det är sitt blod ska ni inte äta.
Men ert eget blod, vari er själ är, ska jag utkräva. Jag ska utkräva det av vilket djur det vara må. Jag ska också av den ena människan utkräva den andres själ;
den som utgjuter människoblod, hans blod ska av människor bli utgjutet, för Gud har gjort människan till sin avbild.
Och Var ni fruktsamma och föröka er; väx till på jorden och föröka er på den.»
Ytterligare sade Gud till Noa och till hans söner med honom:
»Se, jag vill upprätta ett förbund med er, och med edra efterkommande efter er,
och med alla levande varelser som ni har hos er: fåglar, boskapsdjur och alla vilda djur hos er, alla jordens djur som ha gått ut ur arken.
Jag vill upprätta ett förbund med er: härefter ska inte mer ske att allt kött utrotas genom flodens vatten; ingen flod ska mer komma och förstöra jorden.»
Och Gud sade: »Detta ska vara tecknet till det förbund som jag gör mellan mig och er, tillsammans med alla levande varelser hos er, för eviga tider:
min båge sätter jag i skyn; den ska vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden.
Och när jag härefter låter moln stiga upp över jorden och bågen då synes i skyn,
skall jag tänka på det förbund som har blivit slutet mellan mig och er, tillsammans med alla levande varelser, vilket slags kött det än är; och vattnet ska då inte mer bli en flod som dödar allt kött.
När alltså bågen synes i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser, vilket slags kött det än är på jorden.»
Så sade nu Gud till Noa: »Detta ska vara tecknet till det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt kött på jorden.»
Noas söner, som gick ut ur arken, var Sem, Ham och Jafet; men Ham var Kanaans fader.
Dessa tre var Noas söner och från dessa har alla jordens folk utgrenat sig.
Och Noa var en åkerman och var den förste som planterade en vingård.
Men när han drack av vinet, blev han berusad och låg naken i sitt tält.
Och Ham, Kanaans fader, såg då sin faders kön och berättade det för sina båda bröder, som var utanför.
Men Sem och Jafet tog en mantel och lade den på sina skuldror, båda tillsammans, och gick så baklänges in och täckte över sin faders kön; de höll då sina ansikten bortvända, så att de inte såg sin faders kön.
När sedan Noa vaknade upp från ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom, sade han:
»Förbannad vare Kanaan, en trälars träl ska han vara åt sina bröder!»
Ytterligare sade han: »Välsignad vare HERREN, Sems Gud, och Kanaan vare deras träl!
Må Gud utvidga Jafet, må ha ta sin boning i Sems hyddor, och Kanaan ska vara deras träl.»
Och Noa levde efter floden tre hundra femtio år;
alltså blev Noas hela ålder nio hundra femtio år; därefter dog han.
1 Mosebok 9

1 Mosebok 10
Detta är berättelsen om Noas söners släkt. De var Sem, Ham och Jafet; och åt dem föddes söner efter floden.
Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.
Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma.
Javans söner var Elisa och Tarsis, kittéerna och dodanéerna.
Från dessa ha inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk.
Hams söner var Kus, Misraim, Put och Kanaan.
Kus' söner var Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner var Saba och Dedan.
Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.
Han var också en väldig jägare inför HERREN; därför brukar man säga: »En väldig jägare inför HERREN såsom Nimrod.»
Och hans rike hade sin begynnelse i Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Sinears land.
Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir och Kela,
och därtill Resen mellan Nineve och Kela; detta är »den stora staden».
Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,
patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna ha utgått, och kaftoréerna.
Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,
så ock jebuséerna, amoréerna, girgaséerna,
hivéerna, arkéerna, sinéerna,
arvadéerna, semaréerna och hamatéerna. Sedan utgrenade sig kananéernas släkter allt vidare,
så att kananéernas område sträckte sig från Sidon fram emot Gerar ända till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lesa.
Dessa var Hams söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder och folk.
Söner föddes ock åt Sem, Jafets äldre broder, som blev stamfader för alla Ebers söner.
Sems söner var Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.
Arams söner var Us, Hul, Geter och Mas.
Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.
Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, för i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.
Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,
Hadoram, Usal, Dikla,
Obal, Abimael, Saba,
Ofir, Havila och Jobab; alla dessa var Joktans söner.
Och de hade sina boningsorter från Mesa fram emot Sefar, emot Östra berget.
Dessa var Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk.
Dessa var Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem ha folken efter floden utbrett sig på jorden.
1 Mosebok 10

1 Mosebok 11
Och hela jorden hade samma språk och talade på samma sätt.
Men när de bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där.
Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.» Och teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck.
Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde annars bli kringspridda över hela jorden.»
Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde.
Och HERREN sade: »Se, de är ett enda folk och ha alla samma språk, och detta är deras första tilltag; härefter ska inget bli dem omöjligt, vad de än beslutar att göra.
Nåja, låt oss stiga dit ner och förbistra deras språk, så att den ena inte förstår den andras tungomål.»
Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden.
Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk; därifrån spridde också HERREN ut dem över hela jorden.
Detta är berättelsen om Sems släkt. När Sem var hundra år gammal, födde han Arpaksad, två år efter floden.
Och sedan Sem hade fött Arpaksad, levde han fem hundra år och födde söner och döttrar.
När Arpaksad var trettiofem år gammal, födde han Sela.
Och sedan Arpaksad hade fött Sela, levde han fyra hundra tre år och födde söner och döttrar.
När Sela var trettio år gammal, födde han Eber.
Och sedan Sela hade fött Eber, levde han fyra hundra tre år och födde söner och döttrar.
När Eber var trettiofyra år gammal, födde han Peleg.
Och sedan Eber hade fött Peleg, levde han fyra hundra trettio år och födde söner och döttrar.
När Peleg var trettio år gammal, födde han Regu.
Och sedan Peleg hade fött Regu, levde han två hundra nio år och födde söner och döttrar.
När Regu var trettiotvå år gammal, födde han Serug.
Och sedan Regu hade fött Serug, levde han två hundra sju år och födde söner och döttrar.
När Serug var trettio år gammal, födde han Nahor.
Och sedan Serug hade fött Nahor, levde han två hundra år och födde söner och döttrar.
När Nahor var tjugonio år gammal, födde han Tera.
Och sedan Nahor hade fött Tera, levde han ett hundra nitton år och födde söner och döttrar.
När Tera var sjuttio år gammal, födde han Abram, Nahor och Haran.
Och detta är berättelsen om Teras släkt. Tera födde Abram, Nahor och Haran. Och Haran födde Lot.
Och Haran dog hos sin fader Tera i sitt fädernesland, i det kaldeiska Ur.
Och Abram och Nahor tog sig hustrur; Abrams hustru hette Sarai, och Nahors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var fader till Milka och Jiska.
Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn.
Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hans son Abrams hustru; och de drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur på väg till Kanaans land; men när de kom till Haran, bosatte de sig där.
Och Teras ålder blev två hundra fem år; därefter dog Tera i Haran.
1 Mosebok 11


Fler sidor
1 Mosebok 1-5 1 Mosebok 6-11 1 Mosebok 15-37 valda delar 1 Mosebok 39-43
1 Mosebok 44-50

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt