Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

5 Mosebok - valda delar


Tack och lov att vi nu lever under det nya förbundet genom Jesu Kristi blod. Jesus som dog som ett offer för våra synder. Gud har visat sin nåd och kärlek till oss, sin rättfärdighet och lång lidande, att han är villig att förlåta våra synder. Därför skall vi också förlåta andra som syndar mot oss. Men vi får inte ta Jesus offer som en "licens för att synda". Det finns skillnad på synd, när vi misslyckas eller faller och avsiktlig synd. Som kristen kan man inte leva i avsiktlig medveten synd. Många är överens om att Guds nåd inte gäller när vi lever i avsiktlig medveten synd. Som kristen kan man inte hänge sig åt uppenbara syndiga livsstilar, göra saker som är uppenbar synd. Gud är kärlek, men han är också helig. Jesus sade: Varför kallar du mig Herre Herre och gör inte vad jag säger? Är Jesus Kristus din Herre?


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 21 Mars 2016
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 17 Augusti 2016Går du runt i cirklar i öknen? Vill du komma in i Guds löfte för ditt liv?
Gud älskar dig, han längtar efter ditt sällskap och han vill det bästa för dig. Gud älskar också lydnad och han hatar olydnad. Tänk på hur han svor att hans eget folk, hans utvalda inte skulle få komma in i det utlovade landet med undantag för ett fåtal personer. Inte de skulle komma in, men deras barn skulle få det. Israels barn var tvungna att gå runt i öknen i ytterligare 38 år! Vill du gå runt i cirklar i öknen eller vill du ha Guds välsignelse? Lever du i medveten uppsåtlig synd? Gör du saker som du vet är uppenbara synder? Tänk på det: Hur många välsignelser har du förlorat i ditt liv som kunde vara dina just på grund av detta? Hur många välsignelser har du förlorat? Jag säger inte att du kommer förlora din frälsning, men du kan faktiskt också gör det.
Vänd dig till Gud med hela ditt liv.

Ack att de hade sådana hjärtan, att de fruktade mig och hölle alla mina bud alltid! Det skulle ju då gå dem och deras barn väl evinnerligen.
5 Mosebok 5:29

HERREN, vår Gud, talade till oss på Horeb och sade: »Länge nog har ni uppehållit er vid detta berg.
Vänd er nu åt annat håll och bryt upp, och begiv er till amoréernas bergsbygd och till alla deras grannfolk på Hedmarken, i Bergsbygden, i Låglandet, i Sydlandet och i Kustlandet vid havet -- in i kananéernas land och upp på Libanon, ända till den stora floden, floden Frat.
Se, jag har gett landet i edert våld. Gå nu och intag detta land, som HERREN med ed har lovat era fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge åt dem och åt deras säd efter dem.»
Och jag talade till er på den tiden och sade: »Jag orkar inte ensam bära er.
HERREN, er Gud, har förökat er, och se, ni är nu talrika såsom stjärnorna på himmelen.
5 Mosebok 1:6-10

Ni ska inte ha anseende till personen, när ni dömer, utan höra den fattige likaväl som den högre; ni ska inte frukta för någon människa, för domen hör Gud till. Men om något ärende blir er för svårt, ska ni hänskjuta det till mig, så att jag för höra det.»
5 Mosebok 1:17

0 HERREN, er Gud, som går framför er, ska själv strida för er, alldeles såsom han handlade mot er i Egypten inför era ögon,
och alldeles såsom i öknen som du har sett, där HERREN, din Gud, bar dig, såsom en man bär sin son, hela den väg ni har vandrat, ända till dess att ni nu har kommit hit.»
5 Mosebok 1:30-31

Och jag sade till er: »Ni har nu kommit till amoréernas bergsbygd, som HERREN vår Gud, vill ge oss.
Se, HERREN, din Gud, har gett landet i ditt våld. Gå ditupp och intag det, såsom HERREN, dina fäders Gud, har tillsagt dig. Frukta inte och var inte förfärad.»
Då trädde ni fram till mig allasammans och sade: »Låt oss sända iväg några män framför oss, för att de må utforska landet åt oss och sedan avgiva sin berättelse inför oss, angående vägen på vilken vi ska gå ditupp, och angående de städer som vi ska komma till.»
Jag gillade detta förslag, och jag tog tolv män bland er, en för var stam.
Dessa begav sig iväg och drog upp till Bergsbygden och kom till Druvdalen och bespejade landet.
Och de tog med sig av landets frukt ned till oss och avgav sin berättelse inför oss och sade: »Det land som Herren, vår Gud, vill ge oss är gott.»
Men ni ville inte gå ditupp, utan var gensträviga mot HERRENS, er Guds, befallning.
Och ni knorrade i era tält och sade: »Herren hatar oss, därför har han fört oss ut ur Egyptens land för att ge oss i amoréernas hand och så förgöra oss.
Var ska vi då gå? Våra bröder ha förfärat våra hjärtan, för de säger: 'Där är ett folk, större och resligare än vi, där är städer, stora och befästa upp mot himmelen; ja, vi såg där också anakiter.'»
Då svarade jag er: »ni ska inte förskräckas och inte vara rädda för dem.
HERREN, er Gud, som går framför er, ska själv strida för er, alldeles såsom han handlade mot er i Egypten inför era ögon,
och alldeles såsom i öknen som du har sett, där HERREN, din Gud, bar dig, såsom en man bär sin son, hela den väg ni har vandrat, ända till dess att ni nu har kommit hit.»
Men ni brydde er inte om detta och trodde inte på HERREN, er Gud,
som gick framför er på vägen, för att utse lägerplatser åt er: om natten i eld, för att lysa er på den väg ni skulle gå, och om dagen i molnskyn.
Då nu HERREN hörde era ord, blev han arg och svor och sade:
»Sannerligen, ingen av dessa män, i detta onda släkte, ska få se det goda land som jag med ed har lovat ge åt era fäder,
ingen utom Kaleb, Jefunnes son; han ska få se det, och åt honom och åt hans barn ska jag ge det land han har beträtt, därför att han i allt har efterföljt Herren.»
Också på mig blev HERREN arg, för er skull, och sade: »inte heller du ska komma ditin.
Josua, Nuns son, han som är din tjänare, han ska komma ditin. Styrk honom att vara frimodig, för han ska utskifta landet åt Israel såsom arv.
Och era barn, om vilka ni sade att de skulle bliva fiendens byte, och ska komma ditin, åt dem ska jag ge landet, och de ska ta det i besittning.
5 Mosebok 1:20-39

Och den tid som åtgick för vår vandring från Kades-Barnea, till dess vi gick över bäcken Sered. var trettioåtta år, och under denna tid förgicks hela den släktet, alla stridbara män i lägret, såsom Herren hade svurit att det skulle gå dem.
5 Mosebok 2:14

Och jag bjöd er på den tiden och sade: »HERREN, er Gud, har gett er detta land till besittning. Men nu ska alla ni som är stridbara män draga väpnade iväg i spetsen för era bröder, Israels barn.
Allenast era hustrur och barn och er boskap -- jag vet ju att ni har mycket boskap -- må stanna kvar i de städer som jag har gett er,
till dess att HERREN har låtit era bröder komma till ro, såväl som er, när också de ha tagit i besittning det land som HERREN, er Gud, vill ge dem på andra sidan Jordan; sedan mån ni vända tillbaka till de besittningar jag har gett er, var och en till sin besittning.»
Och jag bjöd Josua på den tiden och sade: »Du har med egna ögon sett allt vad HERREN, er Gud, har gjort med dessa två konungar. På samma sätt ska HERREN göra med alla riken där du drager fram.
Var inte rädda för dem, för HERREN, er Gud, ska själv strida för er.»
Och på den tiden bad jag till HERREN och sade:
»Herre, HERRE, du har begynt att låta sin tjänare se din storhet och din starka hand; för vilken är den gud i himmelen eller på jorden, som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du?
Så låt mig nu få gå ditöver och se det goda landet på andra sidan Jordan, det goda berglandet där och Libanon.»
Men HERREN hade blivit förgrymmad på mig för er skull och ville inte höra mig, utan sade till mig: »Låt det vara nog; tala inte vidare till mig om denna sak.
Stig nu upp på toppen av Pisga, och lyft upp dina ögon mot väster och norr och söder och öster, och se med dina ögon; för över denna Jordan ska du inte komma.
Och insätt Josua i hans ämbete, och styrk honom att vara frimodig och oförfärad; för det är han som ska gå ditöver i spetsen för detta folk, och det är han som ska utskifta åt dem såsom arv det land du ser.»
Och så stannade vi i dalen mitt emot Bet-Peor.
5 Mosebok 3:18-29

Och nu, Israel, hör de stadgar och rätter som jag vill lära er, för att ni mån göra efter dem, på det att ni mån leva och komma in i och ta i besittning det land som HERREN, era fäders Gud, vill ge er.
Ni ska inte lägga något till det som jag bjuder er, och ni ska inte ta något därifrån; ni ska hålla HERRENS, er Guds, bud, som jag giver er.
I har med egna ögon sett vad HERREN har gjort i fråga om Baal-Peor, hur HERREN, din Gud, utrotade ur ditt folk var man som följde efter Baal-Peor.
Men ni som höll er till HERREN, er Gud, ni lever alla ännu i dag.
Se, jag har lärt er stadgar och rätter såsom HERREN, min Gud, har bjudit mig, på det att ni mån göra efter dem i det land dit ni nu kommen, för att ta det i besittning.
Ni ska hålla dem och göra efter dem, för det ska tillräknas er såsom vishet och förstånd av andra folk. När de få höra alla dessa stadgar, ska säga: »I sanning, ett vist och förståndigt folk är detta stora folk.»
För vilket annat stort folk finnes, vars gudar är det så nära som HERREN, vår Gud, är oss, så ofta vi åkalla honom?
Och vilket annat stort folk finnes, som har stadgar och rätter så rättfärdiga som hela denna lag, vilken jag i dag förelägger er?
Allenast tag dig till vara och akta dig väl, så att du inte förgäter vad dina ögon sågo, och inte låter vika ifrån ditt hjärta i all dina livsdagar, utan kungör det för dina barn och dina barnbarn:
vad som skedde den dag då du stod inför HERREN, din Gud, vid Horeb, då HERREN sade till mig: »Församla folket till mig, för att jag må låta dem höra mina ord; må de så lära sig att frukta mig, så länge de leva på jorden, och de lära sina barn detsamma.»
Och ni trädde fram och blev stående nedanför berget; och berget brann i eld ända upp till himmelen, och där var mörker, moln och töcken.
Och HERREN talade till er ur elden orden hörde ni, men ni såg ingen gestalt, ni hörde endast en röst.
Och han förkunnade er sitt förbund, som han bjöd er att hålla nämligen de tio orden; och han skrev dem på två stentavlor.
Och mig bjöd HERREN då att jag skulle lära er stadgar och rätter, för att ni skulle göra efter dem i det land dit ni nu reser, till att ta det i besittning.
Och eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då HERREN talade till er på Horeb ur elden, därför bör ni nu noga ha akt på er själva.
så att ni inte gör vad fördärvligt är, genom att göra er någon beläte, något slags avgudabild, något bild av man eller av kvinna.
eller någon bild av något fyrfotadjur eller av någon bevingad fågel som flyger under himmelen,
eller av något kräldjur på marken eller av någon fisk i vattnet under jorden.
Och när du lyfter dina ögon upp till himmelen och ser solen, månen och stjärnorna, himmelens hela härskara, då bör du inte heller låta förföra dig att tillbedja dem och tjäna dem; för HERREN, din Gud, har gett dem åt alla folk under hela himmelen till deras del.
Men er har HERREN tagit, och han har fört er ut ur smältugnen, ur Egypten, för att ni skulle bli hans arvfolk, som nu har skett.
Och HERREN vredgades på mig för er skull, och svor att jag inte skulle få gå över Jordan och komma in i de goda land som HERREN, din Gud, vill ge dig till arvedel.
För jag ska dö i detta land och inte gå över Jordan, men ni ska gå över den och ta detta goda land i besittning.
Akta er då för att glömma det förbund som HERREN, er Gud, har slutit med er, genom att ni, alldeles emot HERRENS, er Guds, bud, gör er något beläte, något slags bild.
För, HERREN, din Gud, är en förtärande eld, en nitälskande Gud.
Om nu så sker, när du har fått barn och barnbarn och ni har blivit gamla i landet, att ni tagen er till, vad fördärvligt är, genom att göra er något beläte, något slags bild, så att ni gören vad som är ont i HERRENS, din Guds, ögon och därmed förtörnen honom,
då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot er, att ni snabbt ska förgås och utrotas ur det land dit ni nu gån över Jordan, för att ta det i besittning; ni ska då inte längre leva där, utan ska förvisso förgöras.
Och HERREN ska förströ er bland folken, och allenast en ringa hop av er ska bliva kvar bland de folk till vilka HERREN ska föra er.
Och där ska ni tjäna gudar, gjorda av människohänder, gudar av trä och sten, som varken se eller höra eller äta eller lukta.
Men när ni där söken HERREN, din Gud, då ska du finna honom, om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.
När du är i nöd och allt detta vederfares dig, i kommande dagar, då ska du vända åter till HERREN, din Gud, och höra hans röst.
För HERREN, din Gud, är en barmhärtig Gud. Han ska inte förgäta eller fördärva dig; han ska inte förgäta det förbund han har ingått med dina fäder och med ed bekräftat.
För fråga framfarna tider, dem som ha varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga ifrån himmelens ena ända till den andra om någonsin något så stort som detta har skett, eller om man har hört talas om något som är detta likt,
om något folk har hört Guds röst tala ur elden, såsom du har hört, och dock har blivit vid liv,
eller om någon gud har försökt att komma och hämta ett folk åt sig ut från ett annat folk, genom hemsökelser, tecken och under, genom krig, genom stark hand och uträckt arm, och genom stora, fruktansvärda gärningar, vilket allt HERREN, er Guds, har gjort med er i Egypten, inför dina ögon.
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.
Från himmelen har han låtit dig höra sin röst för att undervisa dig, och på jorden har han låtit dig se sin stora eld, och du har hört hans ord ur elden.
Eftersom han nu älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, och själv med sin stora kraft förde dig ut ur Egypten,
och fördrev för dig folk som var större och mäktigare än du, och lät dig komma in i deras land och gav det åt dig till arvedel, såsom nu har skett,
därför ska du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan;
och du ska hålla hans stadgar och bud, som jag i dag giver dig, på det att det må gå dig väl och dina barn efter dig, och på det att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill ge dig för all tid.
5 Mosebok 4:1-40


Men när ni där söker HERREN, din Gud, då ska du finna honom, om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.
5 Mosebok 4:29


Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem: Hör, Israel, de stadgar och rätter som jag i dag framställer för er, och lären er dem och hållen dem och gören efter dem.
HERREN, vår Gud, slöt ett förbund med oss på Horeb.
inte med våra fäder slöt HERREN detta förbund, utan med oss själva som stå här i dag, oss alla som nu leva.
Ansikte mot ansikte talade HERREN till er på berget ur elden.
Jag stod då mellan HERREN och er, för att förkunna er vad HERREN talade, för ni fruktaden för elden och stegen inte upp på berget. Han sade:
Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
Du ska inga andra gudar ha jämte mig.
Du ska inte göra dig något beläte, som är en bild vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är i vattnet under jorden.
Du ska inte tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; för jag, HERREN, sin Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig,
men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.
Du ska inte missbruka HERRENS, din Guds namn, för HERREN ska inte låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.
Håll sabbatsdagen, så att du helgar den, såsom HERREN, din Gud, har bjudit dig.
Sex dagar ska du arbeta och förrätta alla dina sysslor;
men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då ska du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller sin dotter, eller din tjänare eller din tjänarinna, eller din oxe eller din åsna eller någon av dina dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar; på det att din tjänare och din tjänarinna må ha ro såväl som du.
Du ska komma ihåg att du själv har varit träl i Egyptens land, och att HERREN, din Gud, har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm; därför har HERREN, din Gud bjudit dig att hålla sabbatsdagen.
Hedra din fader och din moder, såsom HERREN, din Gud har bjudit dig, på det att du må länge leva och det må gå dig väl i det land som HERREN, din Gud, vill ge dig.
Du ska inte dräpa.
Du ska inte heller begå äktenskapsbrott.
Du ska inte heller stjäla.
Du ska inte heller bära falsk vittnesbörd mot din nästa.
Du ska inte heller ha begärelse till din nästas hustru. Du ska inte heller ha lust till din nästas hus, ej heller till hans åker eller hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något som tillhör din nästa.
Dessa ord talade HERREN till hela er församling på berget, ur elden, molnskyn och töcknet, med hög röst, och han talade så inget mer. Och han skrev dem på två stentavlor, som han gav åt mig.
När ni hörden rösten ur mörkret, medan berget brann i eld, trädden ni fram till mig, alla ni som voren huvudmän för era stammar, så ock era äldste.
Och ni saden: »Se, HERREN, vår Gud, har låtit oss se sin härlighet och sin storhet, och vi ha hört hans röst ur elden. ni dag ha vi sett att Gud kan tala med en människa och dock låta henne bliva vid liv.
Varför ska vi då likväl dö? Denna stora eld kommer ju att förtära oss. Om vi än vidare få höra HERRENS, vår Guds, röst, så måste vi dö.
För vem finnes väl bland allt kött som kan, såsom vi ha gjort, höra den levande Gudens röst tala ur elden och dock bliva vid liv?
Träd du fram och hör allt vad HERREN, vår Gud, säger, och tala du till oss allt vad HERREN, vår Gud, talar till dig, så vilja vi höra det och göra därefter.»
Och HERREN hörde era ord, när ni så taladen till mig; och HERREN sade till mig: »Jag har hört de ord som detta folk har talat till dig. De ha rätt i allt vad de ha talat.
Ack att de hade sådana hjärtan, att de fruktade mig och hölle alla mina bud alltid! Det skulle ju då gå dem och deras barn väl evinnerligen.
5 Mosebok 5:1-29


Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.
Och du ska älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft.

5 Mosebok 6:4-5


Dessa ord som jag i dag giver dig ska du lägga på ditt hjärta.
Och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om för dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp.
Och du ska binda dem såsom ett tecken på din hand, och de ska vara såsom ett märke på din panna.
Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.
När nu HERREN, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge dig -- stora och vackra städer, som du inte har byggt,
och hus, fulla med allt gott, vilka du inte har fyllt, och uthuggna brunnar, som du inte har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du inte har planterat -- och när du då äter och blir mätt,
så tag dig till vara för att förgäta HERREN, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
HERREN, din Gud, ska du frukta, och honom ska du tjäna, och vid hans namn ska du svärja.
Ni ska inte följa efter andra gudar, någon av de folks gudar, som bo runt omkring er,
För en nitälskande Gud är HERREN, din Gud, mitt ibland dig, och du må ta dig till vara, så att inte HERRENS, din Guds, vrede upptändes mot dig, och han utrotar dig från jorden.
Ni ska inte fresta HERREN, er Gud, såsom ni frestaden honom i Massa.
5 Mosebok 6:6-16

Och HERREN sade till mig: »Stå upp och gå iväg framför folket, och låt dem bryta upp, för att de må komma in i och ta i besittning det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem.»
Och nu Israel, var är det som HERREN, din Gud, fordrar av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ,
så att du håller HERRENS bud och stadgar, som jag i dag giver dig, på det att det må gå dig väl?
Se, HERREN, din Gud, tillhör himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt vad därpå är;
men allenast vid dina fäder fäste sig HERREN och älskade dem; och han utvalde deras avkomlingar efter dem, han utvalde er bland alla folk, såsom ni nu själva sen.
Omskären därför edert hjärtas förhud, och var inte länge hårdnackade.
För HERREN, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde Guden, som inte har anseende till personen och inte tager mutor;
som skaffar den faderlöse och änkan rätt, och som älskar främlingen och giver honom mat och kläder.
Därför ska också ni älska främlingen; ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land.
HERREN, din Gud, ska du frukta, honom ska du tjäna, och till honom ska du hålla dig, och vid hans namn ska du svärja.
Han är ditt lov, och han din Gud, som har gjort med dig de stora och underbara gärningar som du med egna ögon har sett.
Sjuttio personer var dina fäder, som drogo ned till Egypten, men nu har HERREN, din Gud, gjort dig talrik såsom himmelens stjärnor.
5 Mosebok 10:11-22

Så ska du nu älska HERREN, din Gud, och hålla vad han bjuder dig hålla, hans stadgar och rätter och bud, alltid.
Och besinnen i dag - jag talar nu inte om era barn, som inte ha förnummit och sett det - hur HERREN, er Gud, har fostrat er, besinnen hans storhet, hans starka hand och hans uträckta arm,
de tecken och gärningar som han gjorde i Egypten, med Farao, konungen i Egypten, och med hela hans land,
och vad han gjorde med egyptiernas här, med deras hästar och vagnar, hur han lät Röda havets vatten strömma över dem, när de förföljde er, och hur HERREN då förgjorde dem, så att de nu inte mer är till;
och vad han gjorde med er i öknen, ända till dess ni kommen hit,
och vad han gjorde med Datan och Abiram, Eliabs, Rubens sons, söner, hur jorden öppnade sin mun och uppslukade dem med deras hus och deras tält och allt levande som följde dem, och detta mitt i hela Israel.
För ni har ju med egna ögon sett alla de stora gärningar som HERREN har gjort.
Så hållen då alla de bud som jag i dag giver dig, på det att ni med frimodighet mån kunna gå in i och intaga det land dit ni nu dragen, för att ta det i besittning,
och på det att ni mån länge leva i det land som HERREN med ed har lovat era fäder att ge åt dem och deras efterkommande, ett land som flyter av mjölk och honung.
5 Mosebok 11:1-9

Fattiga ska ju aldrig saknas i landet, därför bjuder jag dig och säger: Du ska gärna öppna din hand för din broder, för de arma och fattiga som du har i ditt land.
5 Mosebok 15:11

Du ska inte vränga rätten och inte ha anseende till personen; och du ska inte ta mutor, för mutor förblinda de visas ögon och förvrida de rättfärdigas sak.
Rättfärdighet, rättfärdighet ska du eftertrakta, för att du må leva och ta i besittning det land som Herren, din Gud, vill ge dig.
5 Mosebok 16:19-20

Se, jag förelägger eder i dag välsignelse och förbannelse:
välsignelse, om ni hören HERRENS eder Guds, bud, som jag i dag giver er,
och förbannelse, om ni icke hören HERRENS, eder Guds, bud, utan viken av ifrån den väg jag i dag bjuder eder gå och följen efter andra gudar, som ni icke kännen.

5 Mosebok 11:26-28

En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, ska HERREN, din Gud, låta uppstå åt dig; honom ska ni lyssna till.
5 Mosebok 18:15

Du ska inte göra en arm och fattig daglönare orätt, evad han är en dina bröder, eller han är en av främlingarna som är hos dig i ditt land, inom dina portar.
Samma dag han har gjort sitt arbete ska du ge honom hans lön och inte låta solen gå ned däröver, eftersom han är arm och längtar efter sin lön; han kan eljest ropa över dig till HERREN, och så kommer synd att vila på dig.
Föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull och barnen ska inte dödas för sina föräldrars skull; var och en ska lida döden genom sin egen synd.
Du ska inte vränga rätten för främlingen eller den faderlöse, och en änkas kläder ska du inte ta i pant;
du ska komma ihåg att du själv har varit en träl i Egypten, och att HERREN, din Gud, har förlossat dig därifrån; därför bjuder jag dig att iakttaga detta.
Om du, när du inbärgar skörden på din åker, glömmer en kärve kvar på åkern, ska du inte gå tillbaka för att hämta den, för den ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Detta ska du iakttaga, för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i alla dina händers verk.
När du har slagit ned dina oliver, ska du inte sedan genomsöka grenarna; vad där finnes kvar ska tillhöra främlingen den faderlöse och änkan.
När du har avbärgat din vingård, ska du sedan inte göra någon efterskörd; vad där finnes kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan.
Du ska komma ihåg att du själv har varit en träl i Egyptens land; därför bjuder jag dig att iakttaga detta.
5 Mosebok 24:14-22

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt