Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

4 Mosebok - valda delar


Här är valda delar från 4 Mosebok.


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 21 Mars 2016
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 21 Mars 2016HERREN välsigne dig och bevare dig.
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
4 Mosebok 6:24-26

Och på den dag då tabernaklet sattes upp övertäckte molnskyn tabernaklet, vittnesbördets tält, och om aftonen, och sedan ända till morgonen, var det såsom såge man en eld över tabernaklet.
Så var det beständigt: molnskyn övertäckte det, och om natten var det såsom såge man en eld.
Och så ofta molnskyn höjde sig från tältet, bröto Israels barn strax upp, och på det ställe där molnskyn stannade, där slogo Israels barn läger.
4 Mosebok 9:15-17

Men folket knorrade, och detta misshagade HERREN. för när HERREN hörde det, upptändes hans vrede, och HERRENS eld började brinna ibland dem och förtärde de som var ytterst i lägret.
Då ropade folket till Mose, och Mose bad till HERREN, och så stannade elden av.
Och detta ställe fick namnet Tabeera, därför att HERRENS eld hade brunnit ibland dem.
Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av lystnad; Israels barn själva började då att gråta igen och sade: »Åh om vi ändå hade kött att äta!
Vi kommer ihåg fisken som vi åt i Egypten för intenting, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken.
Men nu går våra själar under, för här finnes alls inget; vi få inget annat se än manna.
Men mannat liknade korianderfrö och hade samma utseende som bdelliumharts.
Folket gick omkring och samlade sådant, och malde det därefter på handkvarn eller stötte sönder det i mortel, och kokte det sedan i gryta och bakade kakor därav; och det smakade som fint bakverk med olja.
När daggen om natten föll över lägret, föll också mannat där.
Och Mose hörde hur folket i sina särskilda släkter grät, var och en vid ingången till sitt tält; och HERRENS vrede upptändes storligen, och Mose själv blev misslynt.
Och Mose sade till HERREN: »Varför har du gjort så illa mot din tjänare, och varför har jag så litet funnit nåd för dina ögon, att du har lagt på mig bördan av hela detta folk?
Är då jag moder eller fader till hela detta folk, eftersom du säger till mig att jag ska bära det i min famn, såsom spenabarnet bäres av sin vårdare, in i det land som du med ed har lovat åt deras fäder?
Varifrån ska jag få kött att ge åt hela detta folk? De gråter ju och vänder sig mot mig och säger: 'Ge oss kött, så att vi få äta.'
Jag orkar inte ensam bära hela detta folk, för det blir mig för tungt.
Vill du så handla mot mig, så dräp mig hellre nu, om jag har funnit nåd för dina ögon, och låt mig slippa detta elände.»
Då sade HERREN till Mose: »Samla ihop åt mig sjuttio män av de äldste i Israel, dem som du vet hör till de äldste i folket och till dess tillsyningsmän; och för dessa fram till uppenbarelsetältet och låt dem ställa sig där hos dig.
Där vill jag då stiga ned och tala med dig, och jag vill ta av den ande som är över dig och låta komma över dem; sedan ska de bistå dig med att bära på bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.
Och till folket ska du säga: Helga er till i morgon, så ska ni få kött att äta, eftersom ni har gråtit inför HERREN och sagt: 'Åh om vi ändå hade kött att äta! I Egypten var oss gott att vara!' Så ska nu HERREN ge er kött att äta.
inte bara en dag eller två dagar ska ni få äta det, inte bara fem dagar eller tio dagar eller tjugu dagar,
utan en hel månads tid, till dess att det går ut genom näsan på er och blir er vämjeligt; detta därför att ni har förkastat HERREN, som är mitt ibland er, och har gråtit inför hans ansikte och sagt: 'Varför gick vi då ut ur Egypten?'»
Mose sade: »Av sex hundra tusen man till fots utgör det folk som jag har omkring mig, och ändå säger du: 'Kött vill jag ge dem, så att de ha att äta en månads tid!'
Finns då får och fäkreatur att slakta åt dem i sådan mängd att det räcker till för dem? Eller ska man samla ihop alla havets fiskar åt dem, så att det räcker till för dem?»
HERREN svarade Mose: »Är då HERRENS arm för kort? Du ska nu få se om det som jag har sagt ska hända dig eller inte.»
Och Mose gick ut och förkunnade för folket vad HERREN hade sagt. Sedan samlade han ihop sjuttio män av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet.
Då steg HERREN ned i molnskyn och talade till honom, och tog av den ande som var över honom och lät komma över de sjuttio äldste. Då nu anden föll på dem, började de profetera, vilket de sedan inte mer gjorde.
Och två män hade stannat kvar i lägret; den ene hette Eldad och den andre Medad. Också på dem föll anden, för de var bland de uppskrivna, men hade likväl inte gått ut till tältet; och de profeterade i lägret.
Då skyndade en ung man bort och berättade detta för Mose och sade: »Eldad och Medad profeterar i lägret.»
Josua, Nuns son, som hade varit Moses tjänare allt ifrån sin ungdom, tog då till orda och sade: »Mose, min herre, förbjud dem det.»
Men Mose sade till honom: »ska du så nitälska för mig? Ack att fastmer allt HERRENS folk bleve profeter, därigenom att HERREN läte sin Ande komma över dem!»
Sedan gick Mose tillbaka till lägret med de äldste i Israel.
Och en stormvind for ut ifrån HERREN, och den förde med sig vaktlar från havet och drev dem över lägret, en dagsresa vitt på vardera sidan, runt omkring lägret, och vid pass två alnar högt över marken.
Då stod folket upp och gick hela den dagen och sedan hela natten och hela den följande dagen och samlade ihop vaktlar; det minsta någon samlade var tio homer. Och de bredde ut dem runt omkring lägret.
Men under det att de ännu hade köttet mellan tänderna, innan det var förtärt, upptändes HERRENS vrede mot folket, och HERREN anställde ett mycket stort nederlag bland folket.
Och detta ställe fick namnet Kibrot-Hattaava, för där begrov man dem av folket, som hade gripits av lystnad.
Från Kibrot-Hattaava bröt folket upp och tågade till Haserot; och i Haserot stannade de.
4 Mosebok 11:1-35

Och Mirjam jämte Aron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru; han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru.
Och de sade: »Är då Mose den ende som HERREN talar med? Talar han inte också med oss?» Och HERREN hörde detta.
Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden.
Och strax sade HERREN till Mose, Aron och Mirjam: »Gå ut, ni tre, till uppenbarelsetältet.» Och de gick ditut, alla tre.
Då steg HERREN ned i en molnstod och blev stående vid ingången till tältet; och han kallade på Aron och Mirjam, och de gick båda ditut.
Och han sade: »Hör nu mina ord. I vanliga fall om någon är en profet bland er, ger jag, HERREN, mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar.
Men så gör jag inte med min tjänare Mose; i hela mitt hus är han betrodd.
Muntligen talar jag med honom, öppet och inte i förtäckta ord, och han får skåda HERRENS gestalt. Varför har ni då ändå velat tala illa om min tjänare Mose?»
Och HERRENS vrede upptändes mot dem, och han övergav dem.
När så molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit såsom snö av spetälska; när Aron vände sig till Mirjam, fick han se att hon var spetälsk.
Då sade Aron till Mose: »Ack, min herre, lägg inte på oss bördan av en synd som vi i vår dårskap ha begått.
Låt henne inte bli lik ett dödfött foster, vars kropp är till hälften förstörd, när det kommer ut ur sin moders liv.»
Då ropade Mose till HERREN och sade: »O Gud, gör henne åter frisk.»
HERREN svarade Mose: »Om hennes fader hade spottat henne i ansiktet, skulle hon ju ha fått sitta med skam i sju dagar. Må hon alltså nu hållas innestängd i sju dagar utanför lägret; sedan får hon komma tillbaka dit igen.»
Så hölls då Mirjam innestängd i sju dagar utanför lägret, och folket bröt inte upp, förrän Mirjam hade kommit tillbaka.
4 Mosebok 12:1-16

Därefter bröt folket upp från Haserot och lägrade sig i öknen Paran.
Och HERREN talade till Mose och sade:
»Sänd iväg några män för att bespeja Kanaans land, som jag vill ge åt Israels barn. En man ur var fädernestam ska ni sända, men bara sådana som är hövdingar bland dem.»
Och Mose sände från öknen Paran iväg sådana män, efter HERRENS befallning; allasammans hörde de till huvudmännen bland Israels barn.
Och dessa var namnen på dem: Av Rubens stam: Sammua, Sackurs son;
av Simeons stam: Safat, Horis son;
av Juda stam: Kaleb, Jefunnes son;
av Isaskars stam: Jigeal, Josefs son;
av Efraims stam: Hosea, Nuns son;
av Benjamins stam: Palti, Rafus son;
av Sebulons stam: Gaddiel, Sodis son;
av Josefs stam: av Manasse stam: Gaddi, Susis son;
av Dans stam: Ammiel, Gemallis son;
av Asers stam: Setur, Mikaels son;
av Naftali stam: Nahebi, Vofsis son;
av Gads stam; Geuel, Makis son.
Dessa var namnen på de män som Mose sände iväg för att bespeja landet. Men Mose gav Hosea, Nuns son, namnet Josua.
Och Mose sände dessa iväg för att bespeja Kanaans land. Och han sade till dem: »Gå nu upp till Sydlandet, och drag vidare upp till Bergsbygden.
Och se efter, hurudant landet är, och om folket som bor däri är starkt eller svagt, om det är litet eller stort,
och hur landet är, vari de bo, om det är gott eller dåligt, och hurudana de platser är, där de bo, om de bo i läger eller i befästa städer,
och hurudant själva landet är, om det är fett eller magert, om träd finnas där eller inte. Var vid gott mod, och ta med er hit av landets frukt.» Det var nämligen vid den tid då de första druvorna var mogna
Så drog de iväg och bespejade landet från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat.
De drog upp till Sydlandet och kom till Hebron; där bodde Ahiman, Sesai och Talmai, Anaks avkomlingar. Men Hebron byggdes sju år före Soan i Egypten.
Och de kom till Druvdalen; där skar de av en kvist med en ensam druvklase på, och denna bars sedan på en stång av två man. Därtill tog de granatäpplen och fikon.
Detta ställe blev kallat Druvdalen för den druvklases skull som Israels barn där skar av.
Och efter fyrtio dagar vände de tillbaka, sedan de hade bespejat landet.
De gick iväg och kom till Mose och Aron och Israels barns hela menighet i öknen Paran, i Kades, och delgav sin berättelse inför dem och hela menigheten och visade dem landets frukt.
De berättade för honom och sade: »Vi kom till det land dit du sände oss. Och det flyter i sanning av mjölk och honung, och här är dess frukt.
Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är välbefästa och mycket stora; ja, vi såg där också avkomlingar av Anak.
Amalekiterna bo i Sydlandet, hetiterna, jebuséerna och amoréerna bo i Bergsbygden, och kananéerna bo vid havet och utmed Jordan.»
Men Kaleb sökte stilla folket, så att de inte skulle knota emot Mose; han sade: »Låt oss ändå gå ditupp och inta det, för jag vet att ska vi bli det övermäktiga.»
Men de män som hade varit däruppe med honom sade: »Vi kan inte draga upp mot detta folk, för de är oss för starka.»
Och de talade bland Israels barn illa om landet som de hade bespejat; de sade: »Det land som vi ha genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och alla människor, som vi där såg, var resligt folk.
4 Mosebok 13:1-33

Då började hela menigheten ropa och skria, och folket grät den natten.
Och alla Israels barn knorrade emot Mose och Aron, och hela menigheten sade till dem: »O att vi hade fått dö i Egyptens land, eller att vi hade fått dö här i öknen!
Varför vill då HERREN föra oss in i detta andra land, där vi måste falla för svärd, och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte? Det vore verkligen bättre för oss att vända tillbaka till Egypten.»
Och de sade till varandra: »Låt oss välja en anförare och vända tillbaka till Egypten.»
Då föllo Mose och Aron ned på sina ansikten inför Israels barns hela församlade menighet.
Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, vilka var bland dem som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder
och sade till Israels barns hela menighet: »Det land som vi ha genomvandrat och bespejat är ett övermåttan gott land.
Om HERREN älskar oss, så ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss - ett land som flyter av mjölk och honung.
Men ni ska bara inte sätta er upp mot HERREN; och för folket i landet behöver ni inte frukta, för de ska bli som en munsbit för oss. Deras beskärm har vikit ifrån dem, men med oss är HERREN; var inte rädda för dem.»
Men hela menigheten ropade att man skulle stena dem. Då visade sig HERRENS härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn.
Och HERREN sade till Mose: »Hur länge ska detta folk förakta mig, och hur länge ska de framhärda i att inte vilja tro på mig, oaktat alla de tecken jag har gjort bland dem?
Jag ska slå dem med pest och förgöra dem, men dig vill jag göra till ett folk, större och mäktigare än detta.»
Mose sade till HERREN: »Egyptierna vet ju om att du med din kraft har fört detta folk ut ifrån dem hitupp,
och de har omtalat det för inbyggarna här i landet, så att de har fått höra att du är HERREN mitt ibland detta folk, att du, HERRE, visar dig för dem ansikte mot ansikte, att din molnsky står över dem, och att du går framför dem i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten.
Om du nu dödade detta folk, alla tillsammans, då skulle hedningarna, som fick höra detta berättas om dig, säga så:
'Därför att HERREN inte förmådde föra detta folk in i det land som han med ed hade lovat åt dem, därför har han slaktat dem i öknen.'
Nej, må nu Herrens kraft bevisa sig stor, såsom du har talat och sagt:
'HERREN är långmodig och stor i mildhet, han förlåter missgärning och överträdelse, fastän han inte låter någon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led.'
Så tillgiv nu detta folk dess missgärning, enligt din stora nåd, såsom du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit.»
Då sade HERREN: »Jag vill tillgiva dem efter din bön.
Men så sant jag lever, och så sant hela jorden ska bliva full av HERRENS härlighet:
av alla de män som har sett min härlighet och de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som dock nu tio gånger ha frestat mig och inte velat höra min röst,
av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat åt deras fäder; ingen av dem som ha föraktat mig ska få se det.
Men eftersom i min tjänare Kaleb är en annan ande, så att han i allt har efterföljt mig, därför vill jag låta honom komma in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar ska besitta det.
Men då nu amalekiterna och kananéerna bo i dalbygden, så vänden er i morgon åt annat håll bryt upp och tag vägen mot öknen, åt Röda havet till.»
Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:
»Hur länge ska denna onda menighet hålla på att knorra mot mig? för jag har hört hur Israels barn knorra mot mig.
Säg nu till dem: 'Så sant jag lever, säger HERREN, jag ska göra med er som ni själva har sagt inför mig.
Här i öknen ska era döda kroppar bli liggande; så ska det gå er alla, så många ni är som har blivit inmönstrade, alla som är tjugu år gamla eller därutöver, eftersom ni har knorrat mot mig.
Sannerligen, ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand har lovat ge er till boning, ingen förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.
Men era barn, om vilka ni saden att de skulle bliva fiendens byte? dem ska jag låta komma ditin, och de ska lära känna det land som ni har föraktat.
Ni själva däremot - era döda kroppar ska bliva liggande här i öknen.
Och era barn ska vandra omkring såsom herdar i öknen i fyrtio år, och ska bära på bördan av er trolösa avfällighet, till dess att era döda kroppar ha förgåtts i öknen.
Såsom ni under fyrtio dagar har bespejat landet, så ska ni under fyrtio år - ett år för var dag, komma att bära på era missgärningar; ni ska då förnimma vad det är att jag tager min hand ifrån er.'
Jag, HERREN, talar; jag ska förvisso göra så med hela denna onda menighet, som har rotat sig samman mot mig; här i öknen ska de förgås, här ska de dö.»
Och de män som Mose hade sänt iväg för att bespeja landet, och som vid sin återkomst hade förlett hela menigheten att knorra mot honom, därigenom att de talade illa om landet,
dessa män som hade talat illa om landet träffades nu av döden genom en hemsökelse, inför HERRENS ansikte.
Av de män som hade gått iväg för att bespeja landet blev dock Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, vid liv.
Och Mose talade detta till alla Israels barn. Då blev folket mycket sorgset.
Och de stodo upp bittida följande morgon för att draga iväg upp mot den övre bergsbygden; och de sade: »Se, här är vi; vi vilja nu draga upp till det land som HERREN har talat om; för vi ha syndat.»
Men Mose sade: »Varför viljen ni så överträda HERRENS befallning? Det kan ju inte lyckas väl.
HERREN är inte med bland eder; bege er därför inte ditupp, så att ni inte blir slagna av era fiender.
För amalekiterna och kananéerna ska där möta er, och ni ska falla för svärd; ni har ju vänt er bort ifrån HERREN, och HERREN ska därför inte vara med er.»
Ändå drog de i sitt övermod upp mot den övre bergsbygden; men HERRENS förbundsark och Mose lämnade inte lägret.
Då kom amalekiterna och kananéerna, som bodde där i bergsbygden, ned och slog dem och förskingrade dem och drev dem ända till Horma.
4 Mosebok 14:1-45

Och Israels barn, hela menigheten, kom in i öknen Sin i den första månaden, och folket stannade i Kades; där dog Mirjam och blev där också begraven.
Och menigheten hade inget vatten; då församlade de sig emot Mose och Aron.
Och folket började tvista med Mose och sade: »O att också vi hade fått dö, när våra bröder dog inför HERRENS ansikte!
Varför har ni fört HERRENS församling in i denna öken, så att vi och vår boskap måste dö här?
Och varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna svåra plats, där varken säd eller fikonträd eller vinträd eller granatträd växa, och där inget vatten finns att dricka?»
Men Mose och Aron gick bort ifrån församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ned på sina ansikten. Då visade sig HERRENS härlighet för dem.
Och HERREN talade till Mose och sade:
»Ta staven, och församla folket, du med din broder Aron, och tala till klippan inför deras ögon, så ska den ge vatten ifrån sig; så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och giver menigheten och dess boskap att dricka.
Då tog Mose stav en från dess plats inför HERRENS ansikte, såsom han hade befallt honom.
Och Mose och Aron sammankallade församlingen framför klippan; där sade han till dem: »Hör nu, ni gensträviga; kunna vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?»
Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav två gånger; då kom mycket vatten ut, så att menigheten och dess boskap fick dricka.
Men HERREN sade till Mose och Aron: »Eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem.»
Detta var Meribas vatten, där Israels barn tvistade med HERREN, och där han bevisade sig helig på dem.
4 Mosebok 20:1-13


tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt