Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans,
och en liten pojke ska valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

2 Mosebok kapitel 1-6


Om hur egyptierna förtryckte och förslavade israeliterna och tvingade dem att bygga städer för dem, hårt arbetande. Moses, som skulle bli den store ledaren och Guds profet hittades av Faraos dotter i vassen. Moses växte upp i Faraos hus. Här är 2 Mosebok kapitel 1-6

Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 13 april 2016
1917 års Bibelöversättning översatt till modern svenska
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 13 april 2016Och dessa är namnen på Israels söner, som kom till Egypten; med Jakob kom de, var och en med sitt hus:
Ruben, Simeon, Levi och Juda,
Isaskar, Sebulon och Benjamin,
Dan och Naftali, Gad och Aser.
Tillsammans utgjorde de som hade utgått från Jakobs länd sjuttio personer; men Josef var redan förut i Egypten.
Och Josef dog och alla hans bröder och hela det släktet.
Men Israels barn var fruktsamma och växte till och förökade sig och blev övermåttan talrika, så att landet blev uppfyllt av dem.
Då uppstod en ny konung över Egypten, en som inte visste av Josef.
Och han sade till sitt folk: »Se, Israels barns folk är oss för stort och mäktigt.
Välan, låt oss då gå klokt till väga med dem; annars kunde de ännu mer föröka sig; och om det blir krig, kunde de förena sig med våra fiender och börja krig mot oss och sedan draga bort ur landet.»
Alltså satte man arbetsfogdar över dem och förtryckte dem med trälarbeten. Och de måste bygga åt Farao förrådsstäder, Pitom och Raamses.
Men ju mer man förtryckte dem, dess mer förökade de sig, och dess mer utbredde de sig, så att man började gruva sig för Israels barn.
Därför tvingade egyptierna Israels barn till ytterligare tvångsarbeten
och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken korteligen, med tvångsarbeten av alla slag, som de lät dem utföra.
Och konungen i Egypten talade till de hebreiska kvinnor -- den ena hette Sifra, den andra Pua -- som hjälpte barnaföderskorna,
han sade: »När ni förlöser de hebreiska kvinnorna, så se efter, då de föder: om det är ett gossebarn, så döda det; är det ett flickebarn, så får det leva.»
Men hjälpkvinnorna fruktade Gud och gjorde inte som konungen i Egypten hade sagt till dem, utan lät barnen leva.
Då kallade konungen i Egypten hjälpkvinnorna till sig och sade till dem: »Varför gör ni så och låter barnen leva?»
Hjälpkvinnorna svarade Farao: »De hebreiska kvinnorna är inte som de egyptiska. De är kraftigare; innan hjälpkvinnan kommer till dem, har de redan fött.»
Och Gud lät det gå väl för hjälpkvinnorna; och folket förökade sig och blev mycket talrikt.
Eftersom hjälpkvinnorna fruktade Gud, lät han deras hus förkovras.
Då bjöd Farao allt sitt folk och sade: »Alla nyfödda gossebarn- ska ni kasta i Nilfloden, men all flickebarn ska ni låta leva.»
2 Mosebok kapitel 1

Och en man av Levis hus gick iväg och tog till hustru Levis dotter.
Och hustrun blev havande och födde en son. Och hon såg att det var ett vackert barn och dolde honom i tre månader.
Men när hon inte längre kunde dölja honom, tog hon en kista av rör, beströk den med jordbeck och tjära och lade barnet i den och satte den så i vassen vid stranden av Nilfloden.
Och hans syster ställde sig ett stycke därifrån, för att se hur det skulle gå med honom.
Och Faraos dotter kom ned till floden för att bada, och hennes tärnor gick utmed floden. När hon nu fick se kistan i vassen, sände hon sin tjänarinna dit och lät hämta den till sig.
Och när hon öppnade den, fick hon se barnet och såg att det var en gosse, och han grät. Då ömkade hon sig över honom och sade: »Detta är ett av de hebreiska barnen.»
Men hans syster frågade Faraos dotter: »Vill du att jag ska gå och kalla hit till dig en hebreisk amma som kan amma upp barnet åt dig?»
Faraos dotter svarade henne: »Ja, gå.» Då gick flickan och kallade dit barnets mor.
Och Faraos dotter sade till henne: »Ta detta barn med dig, och amma upp det åt mig, så vill jag ge dig lön för det.» Och kvinnan tog barnet och ammade upp det.
När sedan gossen hade vuxit upp; förde hon honom till Faraos dotter, och denna upptog honom såsom sin son och gav honom namnet Mose, »för», sade hon, »ur vattnet har jag dragit upp honom».
På den tiden hände sig att Mose, sedan han hade blivit stor, gick ut till sina bröder och såg på deras trälarbete. Och han fick se att en egyptisk man slog en hebreisk man, en av hans bröder.
då vände han sig åt alla sidor, och när han såg att ingen annan människa fanns där, slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden.
Dagen därefter gick han åter ut och fick då se två hebreiska män bråka med varandra. Då sade han till den som gjorde orätt: »Skall du slå din landsman?»
Han svarade: »Vem har satt dig till hövding och domare över oss? Vill du dräpa mig, såsom du dräpte egyptiern?» Då blev Mose förskräckt och tänkte: »Så har då saken blivit känd.»
Också fick Farao höra om denna sak och ville dräpa Mose. Men Mose flydde bort undan Farao; och han stannade i Midjans land; där satte han sig vid en brunn.
Och prästen i Midjan hade sju döttrar. Dessa kom nu för att hämta upp vatten och skulle fylla hoarna för att vattna sin faders får.
Då kom herdarna och ville driva bort dem; men Mose stod upp och hjälpte dem och vattnade deras får.
När de sedan kom hem till sin fader Reguel, sade han: »Varför kommer ni hem så snabbt i dag?»
De svarade: »En egyptisk man hjälpte oss mot herdarna; dessutom hämtade han upp vatten åt oss och vattnade fåren.»
Då sade han till sina döttrar: »Var är han då? Varför lät ni mannen bli kvar där? Inbjud honom att komma och äta med oss».
Och Mose beslöt sig för att stanna hos mannen, och denne gav åt Mose sin dotter Sippora till hustru.
Hon födde en son, och han gav honom namnet Gersom, »för», sade han, »jag är en främling i ett land som inte är mitt».
Så förflöt en lång tid, och därunder dog konungen i Egypten. Men Israels barn suckade över sin träldom och klagade; och deras rop över träldomen steg upp till Gud.
Och Gud hörde deras jämmer, och Gud tänkte på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob.
Och Gud såg till Israels barn, och Gud lät sig vårda om dem.
2 Mosebok kapitel 2

Moses i vassen illustrationer
Moses in the reeds

Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb.
Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden, och att busken ändå inte blev uppbränd.
Då tänkte Mose: »Jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp.»
När då HERREN såg att han gick iväg för att se, ropade Gud till honom ur busken och sade: »Mose! Mose!» Han svarade: »Här är jag.»
Då sade han: »Kominte hit; ta dina skor av dina fötter, för platsen där du står är helig mark.»
Och han sade ytterligare: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.» Då skylde Mose sitt ansikte, för han fruktade för att se på Gud.
Och HERREN sade: »Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare; jag vet vad de måste lida.
Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och honung, det land där kananéer, hetiter, amoréer, perisséer, hivéer och jebuséer bor.
Fördenskull, eftersom Israels barns rop har kommit till mig, och jag dessutom har sett hur egyptierna förtrycker dem,
därför må du nu gå iväg, jag vill sända dig till Farao; och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten»
Men Mose sade till Gud: »Vem är jag, att jag skulle gå till Farao, och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?»
Han svarade: »Jag vill vara med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten, ska ni hålla gudstjänst på detta berg.»
Då sade Mose till Gud: »När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: 'Era fäders Gud har sänt mig till er', och de frågar mig; 'Vad är hans namn?', vad ska jag då svara dem?»
Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så ska du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till er.
Och Gud sade ytterligare till Mose: »Så ska du säga till Israels barn: HERREN, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn evinnerligen, och så ska man nämna mig från släkte till släkte.
Gå nu iväg och församla de äldste i Israel, och säg till dem: HERREN, edra fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för mig, och han har sagt: 'Jag har sett till er och har sett det som händer er i Egypten;
därför är nu mitt ord: jag vill föra er bort ifrån förtrycket i Egypten upp till kananéernas, hetiternas, amoréernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land, ett land som flyter av mjölk och honung.'
Och de ska lyssna till dina ord; och du ska tilsammans med de äldste i Israel gå till konungen i Egypten, och ni ska säga till honom: HERREN, hebréernas Gud, har visat sig för oss, så låt oss nu gå tre dagsresor in i öknen och offra åt HERREN, vår Gud.'
Men jag vet att konungen i Egypten inte kommer tillåta er att gå, inte ens när han får känna min starka hand.
Men jag ska räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags under, som jag vill göra där; sedan ska han släppa er.
Och jag vill låta detta folk finna nåd för egyptiernas ögon, så att ni, när ni reser bort, inte ska resa iväg med tomma händer;
utan varje kvinna ska av sin grannkvinna och av den främmande kvinna som bor i hennes hus begära klenoder av silver och guld, och även kläder. Dessa ska ni sätta på edra söner och döttrar. Så ska ni ta byte från egyptierna.» åsyftade hebreiska uttrycket för HERREN, egentligen Jahvé, hos oss vanligen uttalat Jehová, kan översättas med 'Han är'.
2 Mosebok kapitel 3


Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så ska du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till er.
2 Mosebok kapitel 3:14


Mose svarade och sade: »Men om de nu inte tro mig eller lyssna till mina ord, utan säger: 'HERREN har inte uppenbarat sig för dig'?»
Då sade HERREN till honom: »Vad är det du har i din hand?»
Han svarade: »En stav.» Han sade: »Kasta den på marken.» När han då kastade den på marken, förvandlades den till en orm; och Mose flydde för honom.
Men HERREN sade till Mose: »Räck ut din hand och tag honom i stjärten.» Då räckte han ut sin hand och grep honom; och han förvandlades åter till en stav i hans hand.
Och HERREN sade: »Så ska de tro att HERREN, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig.
Och HERREN sade ytterligare till honom: »Stick din hand i barmen.» Och han stack sin hand i barmen. När han sedan drog ut den, se, då var handen vit såsom snö av spetälska.
Åter sade han. »Stick din hand tillbaka i barmen.» Och han stack sin hand tillbaka i barmen. När han sedan drog ut den igen ur barmen, se, då var den åter lik hans övriga kropp.
Och HERREN sade: »Om de inte vilja tro dig eller bry sig om det första tecknet, så måste de tro det andra tecknet.
Men om de inte ens tror dessa två tecken eller lyssnar till dina ord, så ta av Nilflodens vatten och gjut ut det på torra landet, så ska vattnet, som du har tagit ur floden, förvandlas till blod på torra land.»
Då sade Mose till HERREN: »Ack I Herre, jag är ingen talför man; jag har inte varit det förut, och jag är det inte heller nu, sedan du har talat till din tjänare, för jag har ett trögt målföre och en trög tunga.
HERREN sade till honom: »Vem har givit människan munnen, eller vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN?
Så gå nu iväg, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska tala.»
Men han sade: »Ack Herre, sänd ditt budskap med vilken annan du vill.»
Då upptändes HERRENS vrede mot Mose, och han sade: »Har du inte din broder Aron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och han går nu iväg för att möta dig, och när han får se dig, ska han glädjas i sitt hjärta.
Och du ska tala till honom och lägga orden i hans mun; och jag ska vara med din mun och med hans mun, och jag ska lära er vad ni ska göra.
Och han ska tala för dig till folket; alltså ska han vara för dig såsom mun, och du ska vara för honom såsom en gud.
Och du ska taga i din hand denna stav, med vilken du ska göra dina tecken.»
Därefter vände Mose tillbaka till sin svärfader Jeter och sade till honom: »Låt mig vända tillbaka till mina bröder i Egypten, för att se om de ännu lever.» Jetro sade till Mose: »Gå i frid.»
Och HERREN sade till Mose i Midjan: »Vänd tillbaka till Egypten, för alla de män är döda, som ville döda dig.»
Då tog Mose sin hustru och sina söner och satte dem på sin åsna och for tillbaka till Egyptens land; och Mose tog Guds stav i sin hand.
Och HERREN sade till Mose: »När du nu vänder tillbaka till Egypten så se till, att du inför Farao gör alla de under som jag har givit dig makt att göra. Men jag ska förstocka hans hjärta, så att han inte släpper folket.
Och då ska du säga till Farao: Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son,
och jag har sagt till dig: 'Släpp min son, så att han kan hålla gudstjänst åt mig.' Men du har inte velat släppa honom. Därför ska jag nu dräpa din förstfödde son.
Och under resan hände sig att HERREN på ett viloställe kom emot honom och ville döda honom.
Då tog Sippora en skarp sten och skar bort förhuden på sin son och berörde honom därmed nertill och sade: »Du är mig en blodsbrudgum.»
Så lät han honom vara. Då sade hon åter: »Ja, en blodsbrudgum till omskärelse.»
Och HERREN sade till Aron: »Gå iväg och möt Mose i öknen.» Då gick han iväg och träffade honom på Guds berg; och han kysste honom.
Och Mose berättade för Aron allt vad HERREN hade talat, när han sände honom, och om alla de tecken som han hade befallt honom att göra.
Sedan gick Mose och Aron iväg och församlade alla Israels barns äldste.
Och Aron talade om allt vad HERREN hade talat till Mose; och han gjorde tecknen inför folkets ögon.
Då trodde folket; och när de hörde att HERREN hade sett till Israels barn, och att han hade sett deras betryck, böjde de sig ned och tillbad.
2 Mosebok kapitel 4

Därefter kom Mose och Aron och sade till Farao: »Så säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid åt mig i öknen.»
Men Farao svarade: »Vem är HERREN, eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel? Jag vet inte av HERREN och vill ej heller släppa Israel.»
Då sade de: »Hebréernas Gud har visat sig för oss. Så låt oss nu gå tre dagsresor in i öknen och offra åt HERREN, vår Gud, för att han inte må komma över oss med pest eller med svärd.»
Men konungen i Egypten svarade dem: »Mose och Aron, varför tar ni folket ifrån dess arbete? Gå bort till era dagsverken.
Ytterligare sade Farao: »Folket är ju redan alltför talrikt i landet, och ändå vill ni skaffa dem frihet ifrån deras dagsverken!»
Därefter samma dag befallde Farao fogdarna och tillsyningsmännen folket och sade:
»Ni ska inte vidare såsom förut ge folket halm till att göra tegel. Låt dem själva gå och skaffa sig halm.
Men samma antal tegel som de har gjort förut ska ni ändå ålägga dem, utan något avdrag; för de är lata, därför ropar de och säger: 'Låt oss gå och offra åt vår Gud.'
Man måste lägga tungt arbete på dessa människor, så att de därigenom få något att göra och inte lyssnar på lögnaktigt tal.»
Då gick fogdarna och tillsyningsmännen över folket ut och sade till folket: »Så säger Farao: Jag vill inte längre ge er halm.
Gå själva och skaffen er halm, var ni kan finna sådan; men i ert arbete ska inget avdrag göras.»
Då spridde sig folket över hela Egyptens land och samlade strå för att bruka det såsom halm.
Och fogdarna drev på dem och sade: »Fullgör ert arbete, var dag det för den dagen bestämda, likasom när man gav er halm.»
Och Israels barns tillsyningsmän, de som Faraos fogdar hade satt över dem, fick uppbära hugg och slag, och man sade till dem: »Varför har ni inte som förut fullgjort ert förelagda dagsverke i tegel, varken i går eller i dag?»
Då kom Israels barns tillsyningsmän och ropade till Farao och sade: »Varför gör du så mot dina tjänare?
Ingen halm ger man åt dina tjänare, och ändå säger man till oss: 'Skaffa fram tegel.' Och se, dina tjänare få nu uppbära hugg och slag, fastän skulden ligger hos ditt eget folk.»
Men han svarade: »Ni är lata, ja lata är ni. Därför säger ni: 'Låt oss gå och offra åt HERREN.'
Nej, gå i stället till ert arbete. Halm ska man inte ge er, men det bestämda antalet tegel måste ni ändå lämna.»
Då märkte Israels barns tillsyningsmän att det var illa ställt för dem, eftersom de hade fått det svaret att de inte skulle få något avdrag i det antal tegel, som de skulle lämna för var dag.
Och när de kom ut ifrån Farao, träffade de Mose och Aron, som stod där för att möta dem;
och de sade till dem: »Må HERREN hemsöka er och döma er, eftersom ni har gjort oss förhatliga för Farao och hans tjänare och satt dem svärdet i hand till att dräpa oss.
Då vände sig Mose åter till HERREN och sade: »Herre, varför har du gjort så illa mot detta folk? Varför har du sänt mig?
Allt ifrån den tid då jag gick till Farao för att tala i ditt namn har han ju gjort illa mot detta folk, och du har på inget sätt räddat ditt folk.
2 Mosebok kapitel 5

Men HERREN sade till Mose: »Nu ska du få se vad jag ska göra med Farao; för genom min starka hand ska han tvingas släppa dem, ja, han ska genom min starka hand tvingas driva dem ut ur sitt land.»
Och Gud talade till Mose och sade till honom: »Jag är HERREN.
För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig som 'Gud den Allsmäktige', men under mitt namn 'HERREN' var jag inte känd av dem.
Och jag upprättade ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanaans land, det land där de bodde som främlingar.
Och nu har jag hört Israels barns jämmer över att egyptierna håller dem i träldom, och jag har kommit ihåg mitt förbund.
Säg därför till Israels barn: 'Jag är HERREN, och jag ska föra er ut från trälarbetet hos egyptierna och rädda er från träldomen under dem, och jag ska förlossa er med uträckt arm och genom stora straffdomar.
Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud; och ni ska förnimma att jag är HERREN er Gud, han som för er ut från trälarbetet hos egyptierna.
Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand har lovat giva åt Abraham, Isak och Jakob; det ska jag ge er till besittning. Jag är HERREN.'»
Detta allt sade Mose till Israels barn, men de hörde inte på Mose, av otålighet och för det hårda arbetets skull.
Därefter talade HERREN till Mose och sade:
»Gå och tala med Farao, kungen i Egypten, att han släpper Israels barn ut ur sitt land.»
Men Mose talade inför HERREN och sade: »Israels barn höra ju inte på mig; hur skulle då Farao vilja höra mig - mig som har oomskurna läppar?»
Men HERREN talade till Mose och Aron och gav dem befallning till Israels barn och till Farao, konungen i Egypten, om att Israels barn skulle föras ut ur Egyptens land.
Dessa var huvudmännen för deras familjer. Rubens, Israels förstföddes, söner var Hanok och Pallu, Hesron och Karmi. Dessa var Rubens släkter.
Simeons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul, den kananeiska kvinnans son. Dessa var Simeons släkter.
Och dessa var namnen på Levis söner, efter deras ättföljd: Gerson, Kehat och Merari. Och Levi blev ett hundra trettiosju år gammal.
Gersons söner var Libni och Simei, efter deras släkter.
Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. Och Kehat blev ett hundra trettiotre år gammal.
Meraris söner var Maheli och Musi. Dessa var leviternas släkter, efter deras ättföljd.
Men Amram tog sin faders syster Jokebed till hustru, och hon födde åt honom Aron och Mose. Och Amram blev ett hundra trettiosju år gammal.
Jishars söner var Kora, Nefeg och Sikri.
Ussiels söner var Misael, Elsafan och Sitri.
Och Aron tog till hustru Eliseba, Amminadabs dotter, Nahesons syster, och hon födde åt honom Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
Koras söner var Assir, Elkana och Abiasaf. Dessa var koraiternas släkter.
Och Eleasar, Arons son, tog en av Putiels döttrar till hustru, och hon födde åt honom Pinehas. Dessa var huvudmännen för leviternas familjer, efter deras släkter.
Så förhöll det sig med Aron och Mose, dem till vilka HERREN sade: »För Israels barn ut ur Egyptens land, efter deras härskaror.
Det var dessa som talade med Farao, konungen i Egypten, om att de skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Så förhöll det sig med Mose och Aron,
Och när HERREN talade till Mose i Egyptens land,
talade han så till Mose: »Jag är HERREN. Tala till Farao, kungen i Egypten, allt vad jag talar till dig.»
Men Mose sade inför HERREN: »Se, jag har oomskurna läppar; varför skulle då Farao vilja höra på mig?»
2 Mosebok kapitel 6Fler sidor
2 Mosebok kapitel 1-6 2 Mosebok kapitel 7 och frammåt, valda delar


tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt