Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Valda bibelverser om Elia och Elisa

1 Kungaboken 18: 17-46 åkallar Elia Herrens namn vid altaret han har gjort och Herrens eld faller ner och förbrukar Elias brännoffer. Baals profeter offrar och åkallar sin Gud, men ingen svarar dem eftersom deras gud inte är verklig och de dödas.
2 Kungaboken 2 om Elia och Elisa. Elia delar vatten och tas upp till himlen i en vagn av eld. En dubbel portion av hans ande lämnas kvar att förbli över Elisa, när han åker.


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 10 September 2015
1917 års Bibel översatt till modern Svenska
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 12 September 2015
1 Kungaboken 18:17-46
Och när Ahab fick se Elia, sade Ahab till honom: »Är du här, du som drar olycka över Israel?»
Han svarade: »Det är inte jag, som drar olycka över Israel, utan du och din faders hus, därför att ni övergiver HERRENS bud, och därför att du följer efter Baalerna.
Men sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans Baals fyra hundra femtio profeter och Aserans fyra hundra profeter, som äter vid Isebels bord.»
Då sände Ahab omkring bland Israels barn och lät församla profeterna på berget Karmel.
Och Elia trädde fram för allt folket och sade: »Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följ efter honom; men om Baal är det, så följ efter honom.» Och folket svarade honom inte ett ord.
Då sade Elia till folket: »Endast jag är kvar som HERRENS Profet, och Baals profeter är fyra hundra femtio man.
Må man nu ge oss två tjurar, och må de välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden, utan att tända eld därpå, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden, utan att tända eld därpå.
Därefter må ni åkalla er guds namn, men själv vill jag åkalla HERRENS namn. »Den gud som då svarar med eld, han får vara Gud.» Allt folket svarade och sade. »Ditt förslag är gott.»
Då sade Elia till Baals profeter: »Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, för ni är flertalet; åkalla därefter er guds namn, men eld fån ni inte tända.»
Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den; sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: »Baal, svara oss.» Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och alltjämt haltade de omkring altaret som man hade gjort.
När det så blev middag, drev Elia med dem och sade: »Ropa ännu högre, för visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller så har han gått avsides, eller är han på resa; kanhända sover han, men då ska han väl vakna.»
Då ropade de ännu högre och ristade sig, som deras sed var, med svärd och spjut, så att blodet kom ut på dem.
När det sedan hade blivit eftermiddag, fattades de av profetiskt raseri, och höll så på ända till den tid då spisoffret frambäres. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade, och ingen tycktes heller bry sig dem.
Och Elia sade till allt folket: »Träd fram hit till mig.» Så trädde nu allt folket fram till honom. Då upprättade han och gjorde i ordning HERRENS altare, som hade blivit nedrivet.
Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar - den mans, till vilken detta HERRENS ord hade kommit: »Israel ska vara ditt namn.»
Och han byggde av stenarna ett altare i HERRENS namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av två sea-mått.
Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden.
Sedan sade han: »Fyll fyra krukor med vatten, och gjuten ut vattnet över brännoffret och veden.» Han sade ytterligare: »Gör så ännu en gång.» Och de gjorde så för andra gången. Därefter sade han: »Gör så för tredje gången.» Och de gjorde så för tredje gången.
Och vattnet flöt runt omkring altaret; och han lät fylla också graven med vatten.
Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: »HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bli kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta.»
Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förnimmer att det är du, HERRE, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan.»
»Då föll HERRENS eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och uppslickade vattnet som var i graven.
När allt folket såg detta, föll de ner på sina ansikten och sade: »HERREN är det som är Gud! HERREN är det som är Gud!»
Men Elia sade till dem: »Grip Baals profeter; låt ingen av dem komma undan.» Och de grep dem. Och Elia lät föra dem ner till bäcken Kison och slakta dem där.
Och Elia sade till Ahab: »Bege dig ditupp, ät och drick, för jag hör bruset av regn.»
Då begav sig Ahab ditupp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ner mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän.
Och han sade till sin tjänare »Gå upp och skåda ut åt havet.» Denne gick då upp och skådade ut, men sade: »Jag ser ingenting.» Så tillsade han honom sju gånger att gå tillbaka.
När han då kom dit sjunde gången sade han: »Nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet.» Då sade han: »Gå upp och säg till Ahab: Spänn för och far ner, så att regnet inte håller dig kvar.»
Och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och ett starkt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisreel.
Men HERRENS hand hade kommit över Elia, så att han omgjorde sina länder och sprang framför Ahab ända inemot Jisreel.
1 Kungaboken 18:17-46

2 Kungaboken 2
Vid den tid då HERREN ville upptaga Elia till himmelen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal.
Och Elia sade till Elisa: »Stanna här, för HERREN har sänt mig till Betel.» Men Elisa svarade: »Så sant HERREN lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de gick ner till Betel.
Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sade till honom: »Vet du att HERREN i dag vill ta din herre ifrån dig, upp över ditt huvud?» Han svarade: »Ja, jag vet det; tigen stilla.»
Och Elia sade till honom: »Elisa, stanna här, för HERREN har sänt mig till Jeriko.» Men han svarade: »Så sant HERREN lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.» Och de kom till Jeriko.
Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sade till honom: »Vet du att HERREN i dag vill ta din herre ifrån dig, upp över ditt huvud?» Han svarade: »Ja, jag vet det; tigen stilla.»
Och Elia sade till honom: »Stanna här, för HERREN har sänt mig till Jordan.» Men han svarade: »Så sant HERREN lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.» Och de gick båda iväg.
Men femtio män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd, längre bort, under det att de båda stod vid Jordan.
Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet; då delade sig detta åt två sidor. Och de gick så båda på torr mark därigenom.
När de hade kommit över, sade Elia till Elisa: »Be mig om vad jag ska göra för dig, innan jag blir tagen ifrån dig.» Elisa sade »Må en dubbel arvslott av din ande falla mig till.»
Han svarade: »Du har bett om något svårt. Men om du ser mig, när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det ändå att ske så dig; om inte, så sker det ej.»
Under det att de nu gick och talade, syntes plötsligt en vagn eld, med hästar av eld, och skilde de båda från varandra; och Elia for i stormvinden upp till himmelen.
Och Elisa såg det och ropade: »Min fader, min fader! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!» Sedan såg han honom inte mer. Och han fattade i sina kläder och rev sönder dem i två stycken.
Därefter tog han upp Elias mantel, som hade fallit av denne, och vände så om och ställde sig vid Jordans strand.
Och han tog Elias mantel, som hade fallit av denne, och slog på vattnet och sade: »Var är HERREN, Elias Gud?» Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt två sidor, och han gick över.
När profetlärjungarna, som voro vid Jeriko på något avstånd, sågo detta, sade de: »Elias ande vilar på Elisa.» Och de kom honom till mötes och bugade sig ner till jorden för honom.
Och de sade till honom: »Se, bland dina tjänare finnas femtio raska män; låt dessa gå och söka efter din herre. Kanhända har HERRENS Ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal.» Men han svarade: »Sänden ingen åstad.
Men när de länge och väl enträget hade bett honom därom, sade han: »Så sänden då åstad.» Då sände de åstad femtio män; och dessa sökte efter honom i tre dagar, men funno honom inte.
När de sedan kom tillbaka till honom, medan han ännu vistades i Jeriko, sade han till dem: »Sade jag inte till er att ni inte skullen gå?»
Och männen i staden sade till Elisa: »Stadens läge är ju gott, som min herre ser, men vattnet är dåligt, och därav kommer missfall i landet.»
Han sade: »Hämten hit åt mig en ny skål och läggen salt däri.» Och de hämtade en åt honom.
Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt däri och sade: »Så säger HERREN: Jag har nu gjort detta vatten sunt; död och missfall ska inte mer komma av det.
Och vattnet blev sunt, och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade.
Därifrån begav han sig upp till Betel. Och under det han var på väg ditupp, kom en skara gossar ut ur staden; och de började driva med honom och ropade till honom: »Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!»
När han då vände sig om och fick se dem, uttalade han en förbannelse över dem i HERRENS namn. Då kom två björninnor ut ur skogen och slet sönder fyrtiotvå av barnen.
Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan därifrån tillbaka till Samaria.
2 Kungaboken 2

Profeten Elia och Johannes döparen
Vissa människor tror Elia var Johannes döparen. Det finns ett problem med detta, när Johannes döparen får frågan om han är Elia förnekar han det. Så om han var Elias varför skulle han inte erkänna det? Johannes döparen var inte en lögnare.
Här är några olika åsikter om detta ämne. Men som vissa har påpekat, reinkarnation är inte bibliskt, det är inte så Gud verkar. Jag trodde också att kanske Johannes döparen var Elia, men jag tror inte det längre. Om Gud tog Elia upp i en vagn av eld och ville att han skulle komma ner till Jorden och predika för oss skulle han förmodligen bara skicka ner honom igen. Kanske Elia kommer som en sista varning för oss? Dessutom, Johannes döparen utförde inte några mirakel som Elia gjorde.
https://carm.org/bible-difficulties/matthew-mark/was-john-baptist-really-elijah
http://www.gotquestions.org/John-Baptist-Elijah.html
http://www.cgg.org/index.cfm/fuseaction/Library.sr/CT/PERSONAL/k/868/Elijah-John-Baptist.htm
http://clearbibleanswers.org/questionsanswers/124-jesus-said-that-john-th
http://christianity.stackexchange.com/questions/14020/how-did-john-the-baptist
http://www.bibletrack.org/notes/resource/misc/John-Elijah.html


tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt