Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Bibelverser om kung David, förfader till Jesus Kristus, Israels eviga Kung


Kung David var Guds smorde kung och profet över Israel som räddade sitt folk från många fiender. Gud kallade honom när han var bara en ung herde. David besegrade jätten Goliat och skrev många psalmer till Guds ära. Hans son kung Salomo byggde Guds heliga tempel i Jerusalem. Guds son Jesus Kristus Messias föddes i släktledet från Abraham, kung David, Josef - Israels hus - Guds utvalda folk. Även om Jesus från Nasaret föddes som människa, är hans ursprung evigt. Hans existens är lika med Gud.


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 4 September 2015
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 4 September 201567 Bibel verser om Guds förbund med David
http://bible.knowing-jesus.com/topics/Covenant,-God~s-with-David
http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-Genealogy-Of-Jesus
http://www.the-gospel-truth.info/bible-teachings/the-promise-to-david

Jag vill sjunga om HERRENS nådegärningar evinnerligen; jag vill låta min mun förkunna din trofasthet, från släkte till släkte.
Ja, jag säger: För evig tid ska nåd byggas upp; i himmelen, där befäster du din trofasthet.
»Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David:
'Jag ska befästa din säd för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.'» Sela.
Psalm 89:1-5

Bebådelsen av den välsignade Jungfru Maria
I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret,
till en jungfru som var förlovad med en man vid namn Josef, av Davids hus; och jungfruns namn var Maria.
Och ängeln kom in till henne och sa: »Hell dig, du högtbenådade! Herren är med dig.»
Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära.
Då sa ängeln till henne: »Var inte rädd Maria; för du har funnit nåd för Gud.
Se, du ska bli havande och föda en son, och honom ska du ge namnet Jesus.
Han ska bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron.
Och han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike ska ingen ände vara.»
Då sa Maria till ängeln: »Hur ska detta ske? Jag vet ju inte av någon man.»
Ängeln svarade och sa till henne: »Helig ande ska komma över dig, och kraft från den Högste ska överskygga dig; därför ska ock det heliga som varder fött kallas Guds Son.
Och se, jämväl din fränka Elisabet har blivit havande och ska föda en son, nu på sin ålderdom; och detta är sjätte månaden för henne, som säges vara ofruktsam.
För för Gud kan inget vara omöjligt.»
Då sa Maria: »Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig som du har sagt.» Och ängeln lämnade henne.
En av de närmaste dagarna stod Maria upp och begav sig skyndsamt till en stad i Judeen, uppe i bergsbygden.
Och hon trädde in i Sakarias' hus och hälsade Elisabet.
När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev fylld av helig ande
och brast ut och ropade högt och sa: »Välsignad vare du bland kvinnor, och välsignad din livsfrukt!
Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?
Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av fröjd i mitt liv.
Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren.»
Då sa Maria: »Min själ prisar storligen Herren,
och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.
För han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig.
För den Mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är hans namn.
Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som frukta honom.
Han har utfört väldiga gärningar med sin arm, han har förskingrat dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan.
Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt;
hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort med tomma händer.
Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet
mot Abraham och mot hans säd till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder.»
Lukas 1:26-55

Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.
Matteus 1:1

Och allt folket uppfylldes av häpnad och sa: »Är inte detta Davids son?»
Matteus 12:23

Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sa: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande.»
Matteus 15:22

Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade och sa: »Hosianna Davids son! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i höjden!»
Matteus 21:9

Och många tillsade honom strängeligen att han skulle tiga; men han ropade ännu mycket mer: »Davids son, förbarma dig över mig.»
Markus 10:48

Medan Jesus undervisade i helgedomen, framställde han denna fråga: »Hur kan de skriftlärde säga att Messias är Davids son?
David själv har ju sagt genom den helige Andes ingivelse: 'Herren sa till min herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.'
Så kallar nu David själv honom 'herre'; hur kan han då vara hans son?» Och folkskarorna hörde honom gärna.
Markus 12:35-37

Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?
John 7:42

evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd
Romarbrevet 1:3

Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids säd, enligt det evangelium som jag förkunnar,
2 Timoteus 2:8

Men en av de äldste sa till mig: »Gråt inte. Se, lejonet av Juda stam, telningen från Davids rot, har vunnit seger, så att han kan öppna bokrullen och och bryta dess sju insegel.»
Uppenbarelseboken 5:5

Se, dagar ska komma, säger HERREN, då jag ska låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han ska regera såsom konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.
Jeremia 23:5

Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron.
Lukas 1:32

Välsignat vare vår fader Davids rike, som nu kommer. Hosianna i höjden!»
Markus 11:10

Och jag ska ge honom Davids hus' nyckel att bära; när han öppnar, ska ingen stänga, och när han stänger, ska ingen öppna.
Jesaja 22:22

Och han uppförde åt sig hus i Davids stad; sedan beredde han en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den.
Därvid befallde David: »Inga andra än leviterna får bära Guds ark; för dem har HERREN utvalt till att bära Guds ark och till att göra tjänst inför honom för evig tid.»
Och David församlade hela Israel till Jerusalem för att hämta HERRENS ark upp till den plats som han hade berett åt den.
1 Krönikeboken 15:1-3

Så gjorde även Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,
Lukas 2:4

Då sa David till Mikal: »Inför HERREN, som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig till furste över HERRENS folk, över Israel - inför HERREN fröjdade jag mig.
2 Samuelsboken 6:21

'Från den dag då jag förde mitt folk Israel ut ur Egypten har jag inte i någon av Israels stammar utvalt en stad, till att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara; men David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel.'
1 Kungaboken 8:16

men Jerusalem har jag nu utvalt, för att mitt namn ska vara där, och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel.'
2 Krönikeboken 6:6

och såsom det har varit allt ifrån den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel; och jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Så förkunnar nu HERREN för dig att HERREN ska bygga ett hus åt dig.
När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som ska utgå ur ditt liv; och jag ska befästa hans konungadöme.
Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans konungatron för evig tid.
Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son, så att jag visserligen, om han gör något illa, ska straffa honom med ris, såsom människor pläga tuktas, och med plågor, sådana som hemsöka människors barn;
men min nåd ska inte vika ifrån honom, såsom jag lät den vika ifrån Saul, vilken jag lät vika undan för dig.
Ditt hus och ditt konungadöme ska bliva beståndande inför dig till evig tid; ja, din tron ska vara befäst för evig tid.»
2 Samuelsboken 7:11-16

Fördenskull vill jag tacka dig bland hedningarna, HERRE, och lovsjunga ditt namn.
Psaltaren 18:50


Jesus från Nasaret är Kristus, Messias.
Abrahams son, Davids son, Josefs son,
Guds son, vår frälsare. Evig Kung över Israel.Ni ska inte tro att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
Matteus 5:17

Varken med getters och kalvars blod, utan med sitt eget blod trädde han in en gång in i helgedomen, och vann en evig förlossning för oss.
Hebreerbrevet 9:12

för ni alla, som har blivit döpta till Kristus, har iklätt er Kristus.
Här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man och kvinna: alla är ni ett i Kristus Jesus.
Galatierbrevet 3:27-28

Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn;
Johannes 1:12

För i honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen,
och i honom har ni blivit delaktiga av den fullheten, i honom som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter.
Kolosserbrevet 2:9-10
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt