Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Apostlagärningarna valda delar


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 7 Juli 2015
1917 års Bibel översatt till modern svenska
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 30 Juli 2015I min förra skrift, gode Teofilus, har jag berättat om allt vad Jesus gjorde och lärde,
ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom helig ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.
För dem hade han också genom många säkra bevis visat sig levande, efter utstått lidande; för under fyrtio dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.
När han då var tillsammans med dem, bjöd han dem och sade: »Lämna inte Jerusalem, utan vänta där på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört om av mig.
För Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter ska ni bli döpta i helig ande.»
Då de nu hade samlats tillsammans, frågade de honom och sade: »Herre, ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel?»
Han svarade dem: »Det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.
Men när den helige Ande kommer över er, ska ni undfå kraft och bli mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»
När han hade sagt detta, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och ett moln tog honom bort ur deras åsyn.
Och medan de såg mot himmelen, under det han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder.
Och dessa sade: »Ni galileiske män, varför står ni och ser mot himmlen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen.»
Apostlagärningarna 1:1-10


Lämna inte Jerusalem, utan vänta där på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört om av mig.


När sedan pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra.
Då kom plötsligt från himmelen ett dån, som om en våldsam storm hade dragit fram; och det uppfyllde hela huset där de satt.
Och tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem.

Och de blev alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.
Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från allahanda folk under himmelen.
Och när dånet hördes, församlade sig hela hopen, och en stor rörelse uppstod, för var och en hörde sitt eget tungomål talas av dem.
Och de uppfylldes av häpnad och förundran och sade: »Är inte de galiléer, alla dessa som här tala?
Hur kommer det då sig, att var och en av oss hör sitt eget modersmål talas?
Vi må vara parter eller meder eller elamiter, vi må ha vårt hem i Mesopotamien eller Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller provinsen Asien,
i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller i Libyens bygder, åt Cyrene till, eller vara hitflyttade främlingar från Rom,
vi må vara judar eller proselyter, kretenser eller araber, alla hör vi dem på våra egna tungomål tala om Guds väldiga gärningar.»
Så uppfylldes de alla av häpnad och visste inte vad de skulle tänka. Och de sade, den ene till den andre: »Vad kan detta betyda?»
Men somliga drev med dem och sade: »De är fulla av sött vin.»
Då trädde Petrus fram, jämte de elva, och höjde upp sin röst och talade till dem: »Ni judiska män och ni alla Jerusalems invånare, detta ska ni veta, och lyssna nu till mina ord:
Det är inte så som ni menar, att dessa är berusade; det är ju bara tredje timmen på dagen.
Nej, här uppfylls det som är sagt genom profeten Joel:
'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, och edra ynglingar ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar;
ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera.
Och jag skall låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden: blod och eld och rökmoln.
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga.
Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst.'
Ni män av Israel, hör dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland er, som ni själva vet,
denne som blev given i ert våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt, honom har ni genom män som inte vet av lagen låtit fastnagla vid korset och döda.
Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden.
För David säger med tanke på honom: 'Jag har haft Herren för mina ögon alltid, ja, han är på min högra sida, för att jag inte skall vackla.
Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min tunga fröjdar sig, och jämväl min kropp får vila med en förhoppning:
den, att du inte skall lämna min själ åt dödsriket och inte låta din Helige se förgängelse.
Du har kungjort mig livets vägar; du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.'
Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David att han är både död och begraven; hans grav finns ju ibland oss ännu i dag.
Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att 'av hans livs frukt sätta en konung på hans tron',
därför förutsåg han att Messias skulle uppstå, och talade därom och sade att Messias inte skulle lämnas åt dödsriket, och att hans kropp inte skulle se förgängelse.
Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå; om det kan vi alla vittna.
Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad ni här ser och hör.
För inte har David farit upp till himmelen; fastmer säger han själv: 'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,
till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.
Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»
När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad ska vi göra?»
Petrus svarade dem: »Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse; då ska ni som gåva få den helige Ande.
För er gäller löftet och era barn, jämväl alla de som är i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»
Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: »Låt frälsa er från detta vrånga släkte.»
De som då tog emot hans ord lät döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med ungefär tre tusen personer.
Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.
Och fruktan kom över var och en; och många under och tecken gjordes genom apostlarna.
Men alla de som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt;
de sålde sina jordagods och vad de i övrigt ägde och delade med sig därav åt alla, eftersom var och en behövde.
Och ständigt, var dag, var de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.
Och allt folket hade dem kära. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som lät sig frälsas.
Apostlagärningarna 2


Petrus svarade dem: »Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse; då ska ni som gåva få den helige Ande.


När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de var församlade, och de blev alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.
Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allting gemensamt.
Och med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse; och stor nåd var över dem alla.
Bland dem fanns ingen som led nöd; för alla som ägde något jordstycke eller något hus sålde detta och bar fram betalningen för det sålda
och lade den för apostlarnas fötter, och man delade ut därav, så att var och en fick efter som han behövde.
Apostlagärningarna 4:31-35

Och genom apostlarna gjordes många tecken och under bland folket; och de höll sig alla tillsammans i enhet i Salomos pelargång.
Av de andra vågade sig ingen att närma sig dem, men folket höll dem i ära.
Och ännu flera trodde och slöt sig till Herren, hela skaror av både män och kvinnor.
Ja, man bar de sjuka ut på gatorna och lade dem på bårar och i sängar, för att, när Petrus kom gående, åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem.
Och jämväl från städerna runt omkring Jerusalem kom folket i skaror och förde med sig sjuka och sådana som var plågade av orena andar; och alla blev botade.
Apostlagärningarna 5:12-16

Då stod översteprästen upp och alla som höll med honom -- de som hörde till sadducéernas parti -- och de uppfylldes av upprördhet
och lät gripa apostlarna och sätta dem i allmänt häkte.
Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och förde ut dem och sade:
»Gå iväg och träd upp i helgedomen, och tala till folket alla det sanna livets ord.»
AApostlagärningarna 5:17-20

Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: »Man måste lyda Gud mer än människor.
Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni har upphängt på trä och dödat.
Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel ge bättring och syndernas förlåtelse.
Om allt detta kan vi själva vittna, även den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som är honom lydiga.»
Apostlagärningarna 5:29-32

Men, den Högste bor inte i hus som är gjorda med händer, för det är såsom profeten säger:
'Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig, säger Herren, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?
Min hand har ju gjort allt detta.'
Apostlagärningarna 7:48-50

De lade då händerna på dem, och de mottog Helig Ande.
Apostlagärningarna 8:17

Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen
och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för att, om han fann några som var på »den vägen», vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem.
Men när han på sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom.
Och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sade till honom: »Saul, Saul, varför förföljer du mig?»
Då sade han: »Vem är du, Herre?» Han svarade: »Jag är Jesus, den som du förföljer.
Men stå nu upp och gå in i staden, så skall där bli dig sagt vad du har att göra.»
Och männen som voro med honom på färden stod mållösa av skräck, ty de hörde väl rösten, men såg ingen.
Och Saulus reste sig upp från jorden, men när han öppnade sina ögon, kunde han inte mer se något. De tog honom därför vid handen och ledde honom in i Damaskus.
Och under tre dagar såg han inget; och han varken åt eller drack.
Men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias. Till honom sade Herren i en syn: »Ananias!» Han svarade: »Här är jag, Herre.»
Och Herren sade till honom: »Stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas' hus efter en man vid namn Saulus, från Tarsus. För se, han beder.
Och i en syn har han sett hur en man vid namn Ananias kom in och lade händerna på honom, för att han skulle få sin syn igen.»
Då svarade Ananias: »Herre, jag har av många hört hur mycket ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem.
Och han har nu här med sig fullmakt ifrån översteprästerna att fängsla alla dem som åkallar ditt namn.»
Men Herren sade till honom: »Gå iväg; för denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn;
och jag skall visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull.»
Då gick Ananias iväg och kom in i huset; och han lade sina händer på honom och sade: »Saul, min broder, Herren har sänt mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bli uppfylld av helig ande.»
Då var det strax som om fjäll föll ifrån hans ögon, och han fick sin syn igen. Och han stod upp och lät döpa sig.
Sedan tog han sig mat och blev därav stärkt. Därefter var han någon tid tillsammans med lärjungarna i Damaskus.
Och strax började han i synagogorna predika om Jesus, att han var Guds Son.
Och alla som hörde honom blev uppfyllda av häpnad och sade: »Var det inte denne som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade det namnet? Och hade han inte kommit hit, för att han skulle föra sådana människor bundna till översteprästerna?»
Men Saulus uppträdde med allt större kraft och gjorde de judar som bodde i Damaskus svarslösa, i det han bevisade att Jesus var Messias.
Apostlagärningarna 9:1-22Fler sidor
Apostlagärningarna sida 2 Apostlagärningarna sida 3

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt