Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Markusevangeliet valda delarSammanställt av: Carl Grinde Datum: 25 November 2015
1917 års Bibelöversattning på modern svenska
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 25 November 2015
Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.
Så är skrivet hos profeten Esaias: »Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han ska bereda vägen för dig.
Hör rösten av en som ropar i öknen: 'Bered vägen för Herren, gör stigarna jämna för honom.'»
I enlighet härmed uppträdde Johannes döparen i öknen och predikade bättringens dop till syndernas förlåtelse.
Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gick ut till honom och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.
Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder och levde av gräshoppor och vildhonung.
Och han predikade och sa: »Efter mig kommer den som är starkare än jag; jag är inte ens värdig att böja mig ner för att upplösa hans skorem.
Jag döper er med vatten, men han ska döpa er med helig ande.»
Och det hände sig vid den tiden att Jesus kom från Nasaret i Galileen. Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes.
Och strax då han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig och Anden som en duva sänka sig ner över honom.
Och en röst kom från himmelen: »Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag.»
Markus 1:1-11

När han nu gick fram utmed Galileiska sjön, fick han se Simon och Simons broder Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare.
Och Jesus sa till dem: »Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.»
Strax lämnade de näten och följde honom.
När han hade gått lite längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans bror, där de satt i båten, också de, och ordnade sina nät.
Och strax kallade han dem till sig; och de lämnade sin far Sebedeus med legodrängarna kvar i båten och följde honom.
Markus 1:16-20

Sedan begav de sig in i Kapernaum; och strax, på sabbaten, gick han in i synagogan och undervisade.
Och folket häpnade över hans förkunnelse; för han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och inte som de skriftlärde.
Markus 1:21-22

Men när solen hade gått ner och det hade blivit afton, förde man till honom alla som var sjuka eller besatta;
och hela staden var församlad utanför dörren.
Och han botade många som led av olika slags sjukdomar; och han drev ut många onda andar, men tillät inte de onda andarna att tala, eftersom de kände honom.
Och tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick iväg bort till en öde trakt, och bad där.
Markus 1:32-35

Och han gick iväg och predikade i hela Galileen, i deras synagogor, och drev ut de onda andarna.
Och en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad honom och sa till honom: »Vill du, så kan du göra mig ren.»
Då förbarmade han sig och räckte ut handen och rörde vid honom och sa till honom: »Jag vill; bli ren.»
Och strax vek spetälskan ifrån honom, och han blev ren.
Markus 1:39-42

Några dagar därefter kom han åter till Kapernaum; och när det talades om att han var hemma,
församlade sig så mycket folk, att inte ens platsen utanför dörren mer kunde rymma dem; och han förkunnade ordet för dem.
Då kom de till honom med en lam man, som bars dit av fyra män.
Och då de för folkets skull inte kunde komma fram till honom med mannen, tog de bort taket över platsen där han var; och sedan de så hade gjort en öppning, släppte de ner sängen, som den lame låg på.
När Jesus såg deras tro, sa han till den lame: »Min son, dina synder förlåtas dig.»
Nu satt där några skriftlärde, och dessa tänkte i sina hjärtan:
»Hur kan denne tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder, förutom endast Gud?»
Strax förstod då Jesus i sin ande att de tänkte så för sig själva; och han sa till dem: »Hur kan ni tänka så i era hjärtan?
Vilket är lättare, att säga till den lame: 'Dina synder förlåtas dig' eller att säga: 'Stå upp, ta din säng och gå'?
Men för att ni ska veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder,
så säger jag dig» (och härmed vände han sig till den lame): »Stå upp, ta din säng och gå hem.»
Då stod han upp och tog strax sin säng och gick ut i allas åsyn, så att de alla uppfylldes av häpnad och prisade Gud och sa: »Sådant har vi aldrig sett.»
Markus 2:1-12

När Jesus därefter låg till bords i hans hus, var där som bordsgäster, jämte Jesus och hans lärjungar, också många publikaner och syndare; för många sådana fanns bland dem som följde honom.
Men när de skriftlärde bland fariséerna såg att han åt med publikaner och syndare, sa de till hans lärjungar: »Hur kan han äta med publikaner och syndare?»
När Jesus hörde detta, sa han till dem: »Det är inte de friska som behöva läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»
Markus 2:15-17

Och det hände sig på sabbaten att han tog vägen genom ett sädesfält; och hans lärjungar började rycka av axen, medan de gick.
Då sa fariséerna till honom: »Se! Hur kan de på sabbaten göra vad som inte är tillåtet?»
Han svarade dem: »Har ni aldrig läst vad David gjorde, när han själv och de som följde honom kom i nöd och blev hungriga:
hur han då, på den tid Abjatar var överstepräst, gick in i Guds hus och åt skådebröden -- fastän det ju inte är lovligt för andra än för prästerna att äta sådant bröd -- och hur han ändå gav åt dem som följde honom?»
Därefter sa han till dem: »Sabbaten blev gjord för människans skull, och inte människan för sabbatens skull.
Så år då Människosonen herre också över sabbaten.»
Markus 2:23-28

Och han gick åter in i en synagoga. Där var då en man som hade en förvissnad hand.
Och de vaktade på honom, för att se om han skulle bota honom på sabbaten; de ville nämligen få något att anklaga honom för.
Då sa han till mannen som hade den förvissnade handen: »Stå upp, och kom fram.»
Sedan sa han till dem: »Vilket är tillåtet på sabbaten: att göra vad gott är, eller att göra vad ont är, att rädda någons liv, eller att döda?» Men de teg.
Då såg han sig omkring på dem med vrede, bedrövad över deras hjärtans förstockelse, och sa till mannen: »Räck ut din hand.» Och han räckte ut den; och hans hand blev frisk igen. --
Då gick fariséerna bort och fattade strax, tillsammans med herodianerna, det beslutet att de skulle förgöra honom.
Markus 3:1-6

Och han gick upp på berget och kallade till sig några som han själv utsåg; och de kom till honom.
Så förordnade han tolv som skulle följa honom, och som han ville sända ut till att predika,
och de skulle har makt att bota sjuka och driva ut onda andar.
Han förordnade alltså dessa tolv: Simon, åt vilken han gav tillnamnet Petrus;
vidare Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, Jakobs broder, åt vilka han gav tillnamnet Boanerges (det betyder tordönsmän);
vidare Andreas och Filippus och Bartolomeus och Matteus och Tomas och Jakob, Alfeus' son, och Taddeus och Simon ivraren
och Judas Iskariot, densamme som förrådde honom.
Och när han kom hem, församlade sig folket åter, så att de inte ens fick tillfälle att äta.
Då nu hans närmaste fick höra om detta, gick de iväg för att ta vara på honom; för de menade att han var från sina sinnen.
Och de skriftlärde som hade kommit ner från Jerusalem sa att han var besatt av Beelsebul, och att det var med de onda andarnas furste som han drev ut de onda andarna.
Då kallade han dem till sig och sa till dem i liknelser: »Hur skulle Satan kunna driva ut Satan?
Om ett rike har kommit i strid med sig självt, så kan det riket ju inte ha bestånd;
och om ett hus har kommit i strid med sig självt, så ska inte heller det huset kunna äga bestånd.
Om alltså Satan har satt sig upp mot sig själv och kommit i strid med sig själv, så kan han inte äga bestånd, utan det är då ute med honom. --
Nej, ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på hans bohag, såframt han inte förut har bundit den starke. Först därefter kan han plundra hans hus.
Sannerligen säger jag er: Alla andra synder ska bli människors barn förlåtna, ja ock alla andra hädelser, hur hädiskt de än må tala;
men den som hädar den helige Ande, han får inte någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd.»
De hade ju nämligen sagt att han var besatt av en oren ande.
Markus 3:13-30

Den som gör Guds vilja, den är min broder och min syster och min moder.»
Markus 3:35

Och han begynte åter undervisa vid sjön. Och där församlade sig en stor hop folk omkring honom. Därför steg han i en båt; och han satt i den ute på sjön, under det att allt folket stod på land utmed sjön.
Och han undervisade dem mycket i liknelser och sa till dem i sin undervisning:
»Hören! En såningsman gick ut för att så.
Då hände sig, när han sådde, att somt föll vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det.
Och somt föll på stengrund, där det inte hade mycket jord, och det kom strax upp, eftersom det inte hade djup jord;
men när solen hade gått upp, förbrändes det, och eftersom det inte hade någon rot, torkade det bort.
Och somt föll bland törnen, och törnena sköto upp och förkvävde det, så att det inte gav någon frukt.
Men somt föll i god jord, och det sköt upp och växte och gav frukt och bar trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.»
Och han tillade: »Den som har öron till att höra, han höre.»
När han sedan hade dragit sig undan ifrån folket, frågade honom de tolv, och med dem de andra som följde honom, om liknelserna.
Då sa han till dem: »Åt er är Guds rikes hemlighet given, men åt dem som stå utanför meddelas alltsammans i liknelser,
för att de 'med seende ögon ska se, och dock inget förnimma, och med hörande öron höra, och dock inget förstå, så att de inte omvända sig och undfå förlåtelse'.»
Sedan sa han till dem: »Förstår ni inte denna liknelse, hur ska ni då kunna fatta alla de andra liknelserna? --
Vad såningsmannen sår är ordet.
Och att säden såddes vid vägen, det är sagt om dem i vilka ordet väl bliver sått, men när de har hört det, kommer strax Satan ock tager bort ordet som såddes i dem.
Sammalunda förhåller det sig med det som sås på stengrunden: det är sagt om dem, som när de få höra ordet, väl strax taga emot det med glädje,
men inte har någon rot i sig, utan bli beståndande allenast till en tid; när sedan bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull, då komma de strax på fall.
Annorlunda förhåller det sig med det som sås bland törnena: det är sagt om dem som väl höra ordet,
men låta tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse, och begärelser efter andra ting, komma därin och förkväva ordet, så att det bliver utan frukt.
Men att det såddes i den goda jorden, det är sagt om dem som både höra ordet och taga emot det, och som bära frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.»
Markus 4:1-20

För inget är fördolt, utom för att det ska bli uppenbarat; ej heller har något blivit undangömt, utom för att det ska komma i dagen.
Markus 4:22

och utan liknelse talade han inte till dem. Men för sina lärjungar uttydde han allt, när de var allena.
Samma dag, om aftonen, sa han till dem: »Låt oss fara över till andra stranden.»
Så läto de folket gå och togo honom med i båten, där han redan förut var; och jämväl andra båtar följde med honom.
Då kom en häftig stormvind, och vågorna slogo in i båten, så att båten redan begynte fyllas.
Men han själv låg i bakstammen och sov, lutad mot huvudgärden. Då väckte de honom och sa till honom: »Mästare, frågar du inte efter att vi förgås?»
När han så hade vaknat, näpste han vinden och sa till sjön: »Tig, var stilla.» Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt.
Därefter sa han till dem: »Varför rädens ni? Har ni ännu ingen tro?»
Och de hade blivit mycket häpna och sa till varandra: »Vem är då denne, eftersom både vinden och sjön är honom lydiga?»
Markus 4:34-41
Fler sidor
Markus sid 1 Markus sid 2 Markus sid 3 Markus sid 4 Markus sid 5


tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt