Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Matteusevangeliet valda delar.


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 1 Juli 2015
1917 års Bibel översatt till modern Svenska
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 20 November 2015Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.
Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;
Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;
Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon;
Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai;
Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias' hustru;
Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf;
Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias;
Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias;
Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias;
Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien.
Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;
Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor;
Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud;
Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob;
Matteus 1:1-15

Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
Så utgör släktlederna från Abraham intill David tillsammans fjorton leder, och från David intill dess att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien fjorton leder, och från det att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien intill Kristus fjorton leder.
Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit förlovad med Josef, befanns hon, förrän de kom tillsammans, vara havande av helig ande.
Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville inte utsätta henne for vanära; därför bestämde han att i hemlighet skilja sig från henne.
Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sa: »Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru; för det som är avlat i henne är av helig ande.
Och hon ska föda en son, och honom ska du ge namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder.»
Allt detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sa:
»Se, jungfrun ska bliva havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss).
När Josef hade vaknat upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom och tog sin hustru till sig.
Och han låg inte med henne, förrän hon hade fött en son; och honom gav han namnet Jesus.
Matteus 1:16-25

När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se, då kom visa män från Östern till Jerusalem och frågade: "Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." När kung Herodes hörde det, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, för från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa: "Gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det." De lyssnade till kungen och begav sig i väg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. När de visa männen hade farit, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Ut ur Egypten kallade jag min son. När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen, blev han ursinnig, och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder, detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen.
Matteus 2:1-16

Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judeens öken
och sa: »Gör bättring, för himmelriket är nära.»
De Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.
Och från Jerusalem och hela Judeen och hela trakten omkring Jordan gick då folket ut till honom
och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.
Matteus 3:1-6

Jag döper er i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att bära hans skor; han ska döpa er i helig ande och eld.
Han har sin kastskovel i handen, och han ska noga rensa sin loge och samla in sitt vete i ladan; men agnarna ska han bränna upp i en eld som inte utsläckes.»
Därefter kom Jesus från Galileen till Johannes, vid Jordan, för att låta döpa sig av honom;
men han ville hindra honom och sa: »Jag behövde döpas av dig, och du kommer till mig?»
Då svarade Jesus och sa till honom: »Låt det nu så ske; för det åligger oss att så uppfylla all rättfärdighet. Då tillät han honom det.
Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.
Och från himmelen kom en röst, som sa: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»
Matteus 3:11-17

Från den tiden började Jesus predika och säga: »Gör bättring, för himmelriket är nära.»
Då han nu vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder, kasta ut nät i sjön, för de var fiskare.
Och han sa till dem: »Följ mig så ska jag göra er till människofiskare.»
Strax lämnade de näten och följde honom.
När han hade gått därifrån ett stycke längre fram, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de tillsammans med sin fader Sebedeus satt i båten och ordnade sina nät; och han kallade dem till sig.
Och strax lämnade de båten och sin fader och följde honom.
Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.
Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla sjuka som var hemsökta av olika slags lidanden och plågor, alla som var besatta eller månadsrasande eller lama; och han botade dem.
Och honom följde mycket folk ifrån Galileen och Dekapolis och Jerusalem och Judeen och från landet på andra sidan Jordan.
Matteus 4:17-25

När han nu såg folket, gick han upp på berget; och sedan han hade satt sig ned, trädde hans lärjungar fram till honom.
Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sa:
»Saliga är de som är fattiga i anden, för dem hör himmelriket till.
Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.
Saliga är de saktmodiga, för de ska besitta jorden.
Saliga är de som hungra och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Saliga är de barmhärtiga, för dem ska mötas av barmhärtighet.
Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.
Saliga är de fridsamma, för de ska kallas Guds barn.
Saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighets skull, för dem hör himmelriket till.
Ja, saliga är ni, när människorna för min skull smädar och förföljera er och sanningslöst säger allt ont mot er.
Gläds och fröjda er, för er lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju också profeterna, som var före er.
Matteus 5:1-12

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
För sannerligen säger jag er: Intill dess himmel och jord förgås, ska inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.
Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han ska räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han ska räknas för stor i himmelriket.
För jag säger er, att om er rättfärdighet inte övergår de skriftlärdes och fariséernas, så ska ni inte komma in i himmelriket.
Ni har hört att det är sagt till de gamla: 'Du ska inte dräpa; och den som dräper, han är hemfallen åt Domstolens dom.'
Men jag säger er: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.
Därför, om du kommer med din gåva till altaret, och där kommer ihåg att din broder har något emot dig,
så lägg ned din gåva där framför altaret, och gå först bort och förlika dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.
Matteus 5:17-24

Ni har hört att det är sagt: 'Du ska inte begå äktenskapsbrott.'
Men jag säger er: Var och en som med begär ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.
Om nu ditt högra öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig; för det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna.
Och om din högra hand är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig; för det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kommer till Gehenna.
Det är ock sagt: 'Den som vill skilja sig från sin hustru han ska giva henne skiljebrev.'
Men jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som tar en frånskild kvinna till hustru, han begår äktenskapsbrott.
Matteus 5:27-32

Ni har hört att det är sagt: 'Öga för öga och tand för tand.'
Men jag säger er att ni inte ska stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra till åt honom;
och om någon vill gå till rätta med dig för att ta din livklädnad ifrån dig, så låt honom få manteln med;
och om någon tvingar dig att till hans tjänst gå med en mil, så gå två med honom.
Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort ifrån den som vill låna av dig.
Ni har hört att det är sagt: 'Du ska älska din nästa och hata din ovän.'
Men jag säger er: Älska era ovänner, och be för dem som förföljer er,
och var så er himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.
För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön kan ni få för det? Gör inte publikanerna detsamma?
Och om ni visar vänlighet mot era bröder endast, vad gör ni som är speciellt med det? Göra inte hedningarna detsamma?
Var alltså I fullkomliga, såsom er himmelske Fader är fullkomlig.»
Matteus 5:38-48

»Utöva inte er rättfärdighet inför människorna, för att bli sedda av dem; annars har ni ingen lön hos er Fader, som är i himmelen.
Därför, när du giver en allmosa, så låt inte stöta i basun för dig, såsom skrymtarna göra i synagogorna och på gatorna, för att de ska bli prisade av människorna. Sannerligen säger jag er: De hava fått ut sin lön.
Nej, när du giver en allmosa, låt då din vänstra hand inte få veta vad den högra gör,
så att din allmosa gives i det fördolda. Då ska din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.
Och när ni ber, ska ni inte vara som skrymtarna, vilka gärna står i synagogorna och i gathörnen och ber, för att bli sedda av människorna. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.
Nej, när du vill be, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då ska din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Matteus 6:1-6

Ni ska alltså be så här: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga är;
och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'
För om ni förlåter människorna deras försyndelser, så ska också er himmelske Fader förlåta er;
men om ni inte förlåter människorna, så ska ej heller er Fader förlåta era försyndelser.
Matteus 6:9-15

Samla er inte skatter på jorden, där mott och mal förstör, och där tjuvar bryter sig in och stjäl,
utan samla er skatter i himmelen, där mott och mal inte förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.
Men om ditt öga är fördärvat, då blir hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, hur djupt blir då inte mörkret!
Ingen kan tjäna två herrar; för antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. Ni kan inte tjäna både Gud och Mamon.
Matteus 6:19-24

Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet, så ska också allt detta andra tillfalla er.
Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, för morgondagen ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.»
Matteus 6:33-34
Fler sidor
Matteus sid 1 Matteus sid 2 Matteus sid 3 Matteus sid 4 Matteus sid 5
Matteus sid 6
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt