Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delarSammanställt av: Carl Grinde Datum: 1 Juli 2015
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 18 Augusti 2016

Paulus brev till de kristna i Galatien
(moderna Turkiet) - valda delar


Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus,
som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.
Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.
Galaterbrevet 1:3-5

Paulus (Saul) radikala omvandling från judendomen till kristendomen
Ni har ju hört hur det var med mig, medan jag ännu vandrade i judiskt väsende: att jag då övermåttan våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den,
ja, att jag gick längre i judiskt väsende än många av mina samtida landsmän och ännu ivrigare nitälskade för mina fäders stadgar.
Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig, ville i mig uppenbara sin Son, för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, då begav jag mig strax iväg; jag rådgjorde inte med någon människa,
Galaterbrevet 1:13-16

men då vi nu vet att en människa inte blir rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, har också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi ska bli rättfärdiga av tro på Kristus, och inte av laggärningar. För av laggärningar blir inget kött rättfärdigt.
Galaterbrevet 2:16

och nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.
Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus inte behövt lida döden.
Galaterbrevet 2:20-21

Så bör ni nu veta att de som låter det bero på tro, de är Abrahams barn.
Galaterbrevet 3:7

Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att det som var utlovat skulle, av tro på Jesus Kristus, komma dem till del som tro.
Galaterbrevet 3:22

Alla är ni Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;
för ni alla, som har blivit döpta till Kristus, har iklätt er Kristus.
Galaterbrevet 3:26-27

För att vi ska vara fria, har Kristus frigjort oss. Stå därför fasta, och låt inte något nytt träldomsok läggas på er.
Galaterbrevet 5:1

ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som vill bli rättfärdiga i kraft av lagen; ni har fallit ur nåden.
Vi väntar nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.
För i Kristus Jesus betyder det inget huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek..
Galaterbrevet 5:4-6

Ni är ju kallade till frihet, mina bröder; men bruka inte friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer bör ni tjäna varandra genom kärleken.
Galaterbrevet 5:13

För hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: »Du ska älska din nästa såsom dig själv.»
Galaterbrevet 5:14

Men köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,
avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,
missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger er i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som gör sånt, de ska inte få Guds rike till arvedel.
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,
saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är inte lagen.
Och de som hör till Kristus Jesus har korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.
Om vi nu har liv genom ande, så låt oss också vandra i ande.
Galaterbrevet 5:19-25

För det kommer inte an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse.
Galaterbrevet 6:15


Paulus brev till de kristna i staden Efesos i Grekland - utvalda delar


För i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.
I honom har vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.
Efesierbrevet 1:5-7

Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta!
Efesierbrevet 2:4-5

För han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.
För i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid,
och för att han skulle åt dem båda, förenade i en enda kropp, skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.
Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för er, ni som var fjärran, och om frid för dem som var nära.
För genom honom har vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern.
Efesierbrevet 2:14-18

Alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren.
Efesierbrevet 2:19-21

hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, är förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.
För i sin försoffning har de överlämnat sig åt lösaktighet, så att de i girighet bedriva alla slags orena gärningar.
Men ni har inte fått en sådan undervisning om Kristus,
om ni eljest så har hört om honom och så blivit lärda i honom, som sanning är i Jesus:
att ni -- då detta nu krävdes på grund av er förra vandel -- har avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,
och nu förnyens genom Anden som bor i ert sinne,
och att ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.
Lägg därför bort lögnen, och tala sanning med varandra, eftersom vi är varandras lemmar.
»Bli arg, men synda inte»; låt inte solen gå ned över er vrede,
och ge inte djävulen något tillfälle.
Efesierbrevet 4:18-27

Låt inget smutsigt tal utgå ur er mun, utan endast det som är gott, till uppbyggelse, där sådan behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör det.
Efesierbrevet 4:29

och vandra i kärlek, såsom Kristus älskade er och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt».
Efesierbrevet 5:2

Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet ska ni, såsom det anstår heliga, inte ens låta nämnas bland er,
ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt. Låt fastmer tacksägelse höras.
För det bör ni veta, och det inser ni också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, för en sådan är en avgudadyrkare.
Efesierbrevet 5:3-5

Ja, vandra så, i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren.
Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som inte ger någon frukt, utan avslöja dem fastmer.
Vad sådana människor gör i hemlighet, om det är det skamligt till och med att tala;
men alltsammans blir uppenbart, när det avslöjas genom ljuset. För varhelst något blir uppenbart, där är ljus.
Därför heter det: »Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så ska Kristus lysa fram för dig.»
Sen därför noga till, hur ni vandrar: att ni inte vandrar som ovisa människor, utan som visa;
och ta väl i akt vart lägligt tillfälle. För tiden är ond.
Efesierbrevet 5:10-16

Och drick er inte druckna av vin; för därav kommer ett oskickligt leverne. Låt er fastmer uppfyllas av ande,
och tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjung och spela till Herrens ära i era hjärtan,
och tacka alltid Gud och Fadern för allt, i vår Herres, Jesu Kristi, namn.
Underordna er varandra i Kristi fruktan.
Efesierbrevet 5:18-21

Ni vet ju att vad gott var och en gör, det ska han få igen av Herren, vare sig han är träl eller fri.
Efesierbrevet 6:8

Ikläd er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.
För den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.
ta alltså på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och, sedan ni har fullgjort allt, behålla fältet.
Stå därför omgjordade kring era länder med sanningen, och »var iklädda rättfärdighetens pansar»,
och har som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium ger.
Och ta alltid trons sköld, varmed ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar.
Och låt giva er »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord.
Gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt ber i Anden och fördenskull vaka, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.
Efesierbrevet 6:11-18


tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt