Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Andra Korinthierbrevet valda BibelordSammanställt av: Carl Grinde Datum: 1 Juli 2015
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 1 Juli 2015För Guds löften, så många de är, har i honom fått sitt »ja»; därför får de även genom honom sitt »amen», för att Gud ska bli ärad genom oss.
Men den som befäster oss såväl som er i Kristus, och den som har smort oss, det är Gud,
2 Korinthierbrevet 1:20-21

Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss överallt utbreder hans kunskaps vällukt!
2 Korinthierbrevet 2:14

Men när de en gång omvänder sig till Herren, tas täckelsen bort.
Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Men vi alla som med avhöljt ansikte återspeglar Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiger från den ena härligheten till den andra, som när den Herre verkar, som själv är ande.
2 Korinthierbrevet 3:16-18

Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finns det täckelset hos dem som går förlorade.
För de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de inte se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.
2 Korinthierbrevet 4:3-4

Vi predikar ju inte oss själva, utan Kristus Jesus som Herre, och oss som tjänare åt er, för Jesu skull.
För den Gud som sa: »Ljus ska lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, ska kunna sprida sitt sken.
2 Korinthierbrevet 4:5-6

Därför tappar vi inte modet; om även vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.
För vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet --
åt oss som inte har till ögonmärke de ting som syns, utan dem som inte syns; för de ting som syns, de varar endast en tid, med de som inte syns, de varar i evighet.
2 Korinthierbrevet 4:16-18

Därför söker vi också vår ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta.
För vi måste alla, sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.
2 Korinthierbrevet 5:9-10

Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem.
2 Korinthierbrevet 5:15

Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!
Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett åt oss försoningens ämbete.
För det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar inte människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord.
Å Kristi vägnar är vi alltså sändebud; det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud.
2 Korinthierbrevet 5:17-20

Gå inte i ok tillsammans med dem som inte tror; det blir omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?
Hur förlikar sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som inte tror?
Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: »Jag ska bo i dem och vandra ibland dem; jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.»
Alltså: »Gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem, säger Herren; kom inte vid det som är orent. Då ska jag ta emot er
och vara en Fader för er; och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.»
2 Korinthierbrevet 6:14-18

Viktigt att ge tionde till Gud
För meningen är inte att andra ska ha lättnad och ni själva lida nöd. Nej, en utjämning ska ske,
så att ert överflöd denna gång kommer deras brist till hjälp, för att en annan gång deras överflöd ska komma er brist till hjälp. Så ska en utjämning ske,
efter skriftens ord: »Den som hade samlat mycket hade inget till överflöd, och den som hade samlat lite, honom fattades inget.»
2 Korinthierbrevet 8:13-15

För vi strävar efter vad som är gott inte bara inför Herren, utan även inför människor.
2 Korinthierbrevet 8:21

Tänk på detta: den som sår sparsamt, han ska även skörda sparsamt; men den som sår rikligt, han ska även skörda riklig välsignelse.
Var och en bör ge efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, för »Gud älskar en glad givare».
Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma er till del, så att ni alltid i allo har allt till fyllest och i överflöd kan giva till allt gott verk,
efter skriftens ord: »Han utströr, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.»
2 Korinthierbrevet 9:6-9

Och han som giver såningsmannen »säd till att så och bröd till att äta», han ska även giva er utsädet och låta det föröka sig och ska bereda växt åt er rättfärdighets frukt.
Ni ska bli så rika på allt, att ni av gott hjärta kan ge allahanda gåvor, vilka, när de överlämnas genom oss, ska framkalla tacksägelse till Gud.
2 Korinthierbrevet 9:10-11

Ja, Gud vare tack för hans outsägligt rika gåva!
2 Korinthierbrevet 9:15

Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad.
Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland er, då är vi redo att näpsa all olydnad.
2 Korinthierbrevet 10:5-6

Men »den som vill berömma sig, han bör berömma sig av Herren».
För den som berömmer sig själv han håller inte provet, utan den som Herren berömmer.
2 Korinthierbrevet 10:17-18

Är de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer -- om jag nu får tala som om jag vore en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i dödsnöd många gånger.
Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio slag, på ett när.
Tre gånger har jag blivit piskad med spön, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på djupa havet.
Jag har ofta måst vara ute på resor; jag har utstått faror på floder, faror bland rövare, faror genom landsmän, faror genom hedningar, faror i städer, faror i öknar, faror på havet, faror bland falska bröder --
allt under arbete och möda, under mångfaldiga vakor, under hunger och törst, under svält titt och ofta, under köld och nakenhet.
2 Korinthierbrevet 11:23-27

Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var kroppsligen, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte, bara Gud vet det.
Ja, jag vet om denne man, att han -- huruvida det nu var kroppsligen, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte, bara Gud vet det --
jag vet om honom, att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det inte är lovligt för en människa att uttala.
I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men i fråga om mig själv vill jag inte berömma mig, om inte av min svaghet.
Visserligen skulle jag inte vara en dåre, om jag ville berömma mig själv, för det vore sanning som jag då skulle tala; men likväl avhåller jag mig därifrån, för att ingen ska ha högre tankar om mig än skäligt är, efter vad han ser hos mig eller hör av mig.
Och för att jag inte ska förhäva mig på grund av mina övermåttan höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i mitt kött, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte ska förhäva mig.
Att denne ska vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren.
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, för kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska komma och vila över mig.
2 Korinthierbrevet 12:2-9

Rannsaka er själva, huruvida ni är i tron, ja, pröva er själva. Eller känner ni inte med er själva att Jesus Kristus är i er? Om inte, så håller ni ej provet.
2 Korinthierbrevet 13:5

För övrigt, mina bröder, var glada, låt fullkomna er, låt er förmanas, var ens till sinnes, håll frid; då ska kärlekens och fridens Gud vara med er.
Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsa er.
Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med er alla.
2 Korinthierbrevet 13:11-13

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt