Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Första Korinthierbrevet valda BibelordSammanställt av: Carl Grinde Datum: 1 Juli 2015
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 1 Juli 2015För talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.
Det är ju skrivet: »Jag ska göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag slå ner.»
1 Korinthierbrevet 1:18-19

Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud -- ja, det som ingenting var -- för att han skulle göra det till intet, som någonting var.
För han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.
Men hans verk är det, att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,
för att så ska ske, som det är skrivet: »Den som vill berömma sig, han bör berömma sig av Herren.»
1 Korinthierbrevet 1:28-31

Visdom talar vi även bland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt bliver till intet.
Nej, vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den ska bli oss till härlighet,
och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt; för om de hade känt den, så hade de inte korsfäst härlighetens Herre.
Vi talar -- som det heter i skriften -- »vad inget öga har sett och inget öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom».
För för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja även Guds djuphet.
För vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande.
Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud.
Om detta talar vi även, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor.
Men en »själisk» människa tar inte emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan inte förstå det, för det måste utgrundas på ett andligt sätt.
Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon.
1 Korinthierbrevet 2:6-15

Döm därför inte förrän tid är, inte förrän Herren kommer, han som ska dra fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtans rådslag. Och då ska var och en få av Gud den berömmelse som honom tillkommer.
1 Korinthierbrevet 4:5

Vem säger då att du har något företräde? Och vad äger du, som du inte har fått dig givet? Men har du nu fått dig givet vad du har, hur kan du då berömma dig, som om du inte hade fått det dig givet?
1 Korinthierbrevet 4:7

Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Far inte vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd,
varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare ska få Guds rike till arvedel.
Sådana var även somliga bland er , men ni har låtit tvätta er rena, ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.
»Allt är mig lovligt»; ja, men inte allt är nyttigt. »Allt är mig lovligt»; ja, men jag bör inte låta något få makt över mig.
Maten är för buken och buken för maten, men bådadera ska Gud göra till intet. Däremot är kroppen inte för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen;
1 Korinthierbrevet 6:9-13

Fly otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp.
Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er, och som ni har undfått av Gud, och att ni inte ären edra egna?
Ni är ju köpta, och betalning är given. Så förhärliga då Gud i er kropp.
1 Korinthierbrevet 6:18-20

Men dem som är gifta bjuder jag -- men inte jag, utan Herren; En hustru må inte skilja sig från sin man
(om hon likväl skulle skilja sig, så ska hon förbli hon ogift eller förlika sig åter med mannen), ej heller må en man förskjuta sin hustru.
1 Korinthierbrevet 7:10-11

Det kommer inte an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han håller Guds bud.
1 Korinthierbrevet 7:19

En hustru är bunden så länge hennes man lever; men när hennes man är död, står det henne fritt att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i Herren.
1 Korinthierbrevet 7:39

Alltså, mina älskade, fly från avgudadyrkan.
1 Korinthierbrevet 10:14

Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstlingen av de avsomnade.
För eftersom döden kom genom en människa, så kom även genom en människa de dödas uppståndelse.
Och som i Adam alla dör, så ska även i Kristus alla göras levande.
1 Korinthierbrevet 15:20-22

Ingen ska söka sitt eget bästa, utan alla den andres.
1 Korinthierbrevet 10:24

Jag meddelade er ju som ett huvudstycke vad jag själv hade fått: att Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna,
och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna,
och att han visade sig för Cefas och sedan för de tolv.
Därefter visade han sig för mer än fem hundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever kvar, medan några är avlidna.
1 Korinthierbrevet 15:3-6

För jag har från Herren fått detta, som jag även har meddelat er: I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd
och tackade Gud och bröt det och sade: »Detta är min kropp, som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.»
Likaså tog han också kalken, efter måltiden, och sa: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta ni dricken den, så gör detta till min åminnelse.»
För så ofta ni äter detta bröd och dricken kalken, förkunnar ni Herrens död, till dess att han kommer.
Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk, han försyndar sig på Herrens kropp och blod.
1 Korinthierbrevet 11:23-27

Eftersom det är ett enda bröd, så är vi, fastän många, en enda kropp, för alla få vi vår del av ett och samma bröd.
1 Korinthierbrevet 10:17

Vill man tala tungomål, så bör för var gång två eller högst tre få tala, och av dessa en i sänder, och en bör uttyda det.
Finns ingen uttydare, så bör de tiga i församlingen och tala endast för sig själva och för Gud.
1 Korinthierbrevet 14:27-28

Om jag talade både människors och änglars tungomål, men inte hade kärlek, så vore jag endast en ljudande malm eller en klingande cymbal.
Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag inget.
Och om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så hade jag inte vunnit något på detta.
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, kärleken förhäver sig inte, den uppblåses inte.
Den skickar sig inte ohöviskt, den söker inte sitt, den förtörnas inte, den hyser inte agg för en oförrätts skull.
Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.
Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.
Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den ska försvinna, och tungomålstalandet, det ska ta slut, och kunskapen, den ska försvinna.
För vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk;
men när det kommer, som är fullkomligt, då ska det försvinna, som är ett styckverk.
När jag var barn, talade jag som ett barn, mitt sinne var som ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var.
Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, som i en spegel, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då ska jag känna till fullo, som jag själv har blivit till fullo känd.
Så blir de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.
1 Korinthierbrevet 13:1-13

Om jag hade tänkt som människor brukar tänka, när jag i Efesus kämpade mot vilddjuren, vad tjänade jag då på det jag gjorde? Om döda inte uppstår -- »låt oss då äta och dricka, för i morgon måste vi dö».
1 Korinthierbrevet 15:32

Paulus kämpade mot odjuren på arenan i Efesos
Ephesus arena

För han måste regera »till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter».
Sist bland hans fiender blir även döden berövad all sin makt;
1 Korinthierbrevet 15:25-26

Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud.
1 Korinthierbrevet 2:12

För vi är Guds medarbetare; ni är ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.
Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden som en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en bör se till, hur han bygger därpå.
För en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus;
men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå,
så ska det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. »Den dagen» ska göra det kunnigt; för den ska uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är, det ska elden pröva.
Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, bliver beståndande, så ska han få lön;
men om hans verk bränns upp, så ska han gå miste om lönen. Men själv ska han bli frälst, men som igenom eld.
1 Korinthierbrevet 3:9-15

För denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: »Han fångar de visa i deras klokskap»;
så också: »Herren känner de visas tankar, han vet att de är fåfängliga.»
1 Korinthierbrevet 3:19-20

Och som vi har burit den jordiskas gestalt, så ska vi också bära den himmelskas gestalt.
Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod inte kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel.
Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla dö, men alla ska vi bli förvandlade,
och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. För basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade.
För detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet.
Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då ska det ord fullbordas, som står skrivet: »Döden är uppslukad och seger vunnen.»
Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?
Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.
Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!
Alltså, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom ni vet att ert arbete inte är fåfängt i Herren.
1 Korinthierbrevet 15:49-58
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt