Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Romarbrevet utvalda BibelordSammanställt av: Carl Grinde Datum: 1 Juli 2015
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 21 November 2015För medan vi ännu var svaga, led Kristus, när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga.
Romarbrevet 5:6

Låt därför inte synden ha väldet i era dödliga kroppar, så att ni lyder deras begärelser.
Romarbrevet 6:12

Ni vet ju, att när ni ställer er i någons tjänst för att lyda honom, så är ni tjänare under denne, som ni sålunda lyder, vare sig det är under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet.
Romarbrevet 6:16

Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då ni var syndens tjänare, och för att ni har blivit av hjärtat lydiga, så att ni följer den lära som har givits er till mönsterbild,
och för att ni, när ni nu har gjorts fria ifrån synden, har blivit tjänare under rättfärdigheten --
om jag nu får tala på människosätt, för er köttsliga svaghets skull. Ja, likasom ni förr ställden edra lemmar ni orenhetens och orättfärdighetens tjänst, till orättfärdighet, så bör ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens tjänst, till helgelse.
Medan ni var syndens tjänare, var ni ju fria ifrån rättfärdighetens tjänst;
men vilken frukt skördaden ni då av det? Jo, det som ni nu skäms för; änden på sådant är ju döden.
Men nu, då ni har gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skördar ni frukten av detta: ni blir helgade; och änden blir att ni får evigt liv.
För den lön som synden grr är döden, men den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 6:17-23

Striden mellan anden och köttet
Vi vet ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden.
För jag kan inte fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju inte vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag.
Om jag nu gör det som jag inte vill, så ger jag mitt bifall åt lagen och erkänner att den är god.
Så är det nu inte mer jag som gör sånt, utan synden, som bor i mig.
För jag vet att i mig, i mitt kött, bor inte något gott; viljan är väl närvarande hos mig, men att göra det goda kan jag inte.
Ja, det goda som jag vill gör jag inte; men det onda som jag inte vill, det gör jag.
Om jag alltså gör vad jag inte vill, så är det inte mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig.
Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är närvarande hos mig.
För efter min inre människa har jag min lust i Guds lag;
men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min ambition, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.
Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? --
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.
Romarbrevet 7:14-25

För jag anser att denna tidens lidanden inte betyder något, i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras för oss.
Romarbrevet 8:18

Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, för det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga.
Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut.
För dem som förut har blivit kända av honom, dem har han också förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder.
Romarbrevet 8:27-29

Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Kanske bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd?
Så är ju skrivet: »För din skull blir vi dödade hela dagen; vi har blivit aktade såsom slaktfår.»
Romarbrevet 8:35-36

Han säger ju till Moses: »Jag ska vara barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig emot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över.»
Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet.
För skriften säger till Farao: »Just därtill har jag låtit dig uppstå, att jag ska visa min makt på dig, och att mitt namn ska bli förkunnat på hela jorden.»
Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han.
Nu kanske du säger till mig: »Vad har han då att förebrå oss? Kan väl någon stå emot hans vilja?»
O människa, vem är då du, som vill träta med Gud? Inte ska verket säga till sin mästare: »Varför gjorde du mig så?»
Har inte krukmakaren den makten över leret, att han av samma lerklump kan göra ett kärl till hedersamt bruk, ett annat till mindre hedersamt?
Men om nu Gud, när han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, likväl i stor långmodighet hade fördrag med »vredens kärl», som voro färdiga till fördärv, vad har du då att säga?
Och om han gjorde detta för att även få uppenbara sin härlighets rikedom på »barmhärtighetens kärl», som han förut hade berett till härlighet?
Och till att vara sådana har han också kallat oss, inte endast dem som är av judisk börd, utan även de som är av hednisk.
Så säger han också hos Oseas: »Det folk som inte var mitt folk, det ska jag kalla 'mitt folk', och henne som jag inte älskade ska jag kalla 'min älskade'.
Och det ska ske att på den ort där det sades till dem: 'ni äre inte mitt folk', där ska de kallas 'den levande Gudens barn'.»
Men Esaias utropar om Israel: »Om än Israels barn vore till antalet såsom sanden i havet, så ska ändå endast en kvarleva bliva frälst.
För dom ska Herren hålla på jorden, en slutdom, som avgör saken med hast.»
Och det är såsom redan Esaias har sagt: »Om Herren Sebaot inte hade lämnat en avkomma kvar åt oss, då skulle vi vara som Sodom, vi skulle vara Gomorra lika.»
Romarbrevet 9:15-24

Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bliv frälsta.
För det vittnesbördet ger jag dem, att de nitälskra för Gud. Men de gör inte detta med rätt insikt.
De förstår nämligen inte rättfärdigheten från Gud, utan söker att skapa sin egen rättfärdighet och har inte givit sig under rättfärdigheten från Gud.
För lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror.
Romarbrevet 10:1-4

För om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst.
För genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst.
Romarbrevet 10:9-10

Skriften säger ju: »Ingen som tror på honom ska komma på skam.»
Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla har ju en och samma Herre, och han har rikedomar att ge åt alla som åkallar honom.
För »var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst».
Romarbrevet 10:11-13

Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro den som de inte hava hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikade?
Romarbrevet 10:14

Och Esaias går så långt, att han säger: »Jag har låtit mig finnas av dem som inte sökte mig, jag har låtit mig bliv uppenbar för dem som inte frågade efter mig.»
Men om Israel säger han: »Hela dagen har jag uträckt mina händer till ett ohörsamt och gensträvigt folk.»
Romarbrevet 10:20-21

Så frågar jag nu: Var det då för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att de själva ska »uppväckas till avund».
Romarbrevet 11:11

Om förstlingsbrödet är heligt, så är ock hela degen helig; och om roten är helig, så är också grenarna heliga.
Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot,
så bör du inte därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det inte är du som bär roten, utan att roten bär dig.
Nu säger du kanske: »Det var för att jag skulle bliva inympad som en del grenar bröts bort.»
Visserligen. För sin otros skull blev de bortbrutna, och du får vara kvar genom din tro. Har då inga högmodiga tankar, utan lev i fruktan.
För har Gud inte skonat de naturliga grenarna, så ska han inte heller skona dig.
Se alltså här Guds godhet och stränghet: Guds stränghet mot dem som föll och hans godhet mot dig, om du nämligen håller dig fast vid hans godhet; annars blir också du borthuggen.
Men jämväl de andra ska bli inympade, om de inte håller fast vid sin otro; Gud är ju mäktig att åter inympa dem.
Romarbrevet 11:16-23

Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer -- er andliga tempeltjänst.
Och anpassa er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.
Romarbrevet 12:1-2


För såsom vi i en och samma kropp har många lemmar, men alla lemmarna inte har samma förrättning,
så utgöra också vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar, varandra till tjänst.
Och vi har olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bör han bruka den efter måttet av sin tro;
har någon fått en tjänst, så bör han akta på tjänsten; är någon satt till lärare, så bör han akta på sitt lärarkall;
är någon satt till att förmana, så bör han akta på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han bör göra det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han bör vara det med nit; den som övar barmhärtighet, han bör göra det med glädje.
Er kärlek bör vara utan skrymtan; avsky det onda, håll fast vid det goda.
Älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek; försök att överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.
Romarbrevet 12:4-10


Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21


Natten är framskriden, och dagen är nära. Låt oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.
Låt oss föra en hövisk vandel, såsom om dagen, inte med vilt leverne och dryckenskap, inte i otukt och lösaktighet, inte i kiv och avund.
Ikläd er fastmer Herren Jesus Kristus, och ha inte sådan omsorg om köttet, att onda begärelser därav uppväcks.
Romarbrevet 13:12-14

Lever vi, så lever vi för Herren; dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, hör vi alltså till Herren.
Romarbrevet 14:8

För för att ni, mina bröder, inte ska hålla er själva för kloka, vill jag tala om för er denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortsätta tillsdess att hedningarna i fulltalig skara har kommit in;
och så skall hela Israel bli frälst, som det är skrivet: »Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.
Och när jag borttager deras synder, då ska detta vara det förbund, som jag gör med dem.»
Ser vi nu på evangelium, så är de hans ovänner, för ers skull; men ser vi på utkorelsen, så är de hans älskade, för fädernas skull.
För sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.
Romarbrevet 11:25-29

O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outrannsakliga hans vägar!
För »vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare?
Eller vem har först givit honom något, som han alltså bör betala igen?»
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.
Romarbrevet 11:33-36

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt