Och du skall tala till dem: Så säger Herren, HERREN:
Se, jag skall hämta Israels barn ut ifrån de folk till vilka de har tvingats vandra bort;
jag skall samla ihop dem från alla håll och föra dem in i deras land.
Hesekiel 37:21

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Israel - Guds heliga land

Jag har varit i Israel mellan den 31 Oktober till 7 November 2016.
Det var som att komma till himlen och träffa Jesus Kristus. Det var helt fantastiskt!
Jag rekommenderar alla kristna att besöka det vackra heliga landet Israel.
Du kan verkligen känna Guds närvaro där. Det är underbart att tillbe Jesus Kristus, vår Herre och frälsare i hans heliga land.
Att vara i Israel är som att vara i himlen. Det är super bra!

Text och foto: Carl Grinde Datum: 17 December 2016
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 29 December 2016


Israel är namnet på det Judiska folket och Guds heliga land. Jag reste till Israel på en pilgrimsresa under hösten 2016. Det var en grupp på cirka 25 kristna personer, ledare för vår resa var prästen Carl Eric Sahlberg.
På dessa sidor är bibelord om Israel och det Judiska folkets ursprung, Abraham, Isak, Jakob och offret och frälsningen genom Jesus Kristus - Guds heliga son, Messias.
Här kan du också läsa Bibelns profetior om Israel och dess centrala roll i Guds frälsningsplan för mänskligheten. Jesus Kristus Guds son föddes i Israel (tidigare Galiléen) och det är i Israel på Oljeberget i Jerusalem att han kommer att återvända.


Fler sidor
Israel 1 Israel 2 Israel 3 Israel 4 Israel 5 Israel 6 Israel 7 Israel 8


Israel och det Judiska folkets ursprung
http://www.science.co.il/Israel-history.php
https://www.biblicaltraining.org/library/history-israel
http://www.ijs.org.au/Origins-and-Early-History-of-Israel/default.aspx
http://www.differentspirit.org/resources/timeline.php
http://www.bible-history.com/old-testament/abraham.html
http://www.bible-history.com/geography/ur_of_chaldees.html

Abraham (Abram) bodde först i staden Ur (nuvarande Irak) innan han flyttade och bosatte sig i Kanaans land.
City of Ur documentary (Youtube.com)
http://www.ancient.eu/ur
http://www.ancient.eu/canaan

Karta över Israel på Jesus tid
http://www.bible-history.com/maps/palestine_nt_times.html

Aktuell Judisk - Israelisk information/ resurser / Kristna församlingar

Trumpet of Salvation
https://trumpetofsalvation.org

The Friends of Israel Gospel Ministry
http://www.foi.org

Revolution for Jesus
https://revolutionforjesus.com

Christians United for Israel
http://www.cufi.org

Yad Vashem - The World Holocaust Remembrance Center
http://www.yadvashem.org

The Times of Israel
http://www.timesofisrael.com

Go Israel.com
http://www.goisrael.com

Jerusalems ursrung
http://www.oxfordbiblechurch.co.uktags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Tillbaks till startsidanGuds förbund med Abraham
När Abram var nittionio år gammal, uppenbarade sig HERREN för honom och sa till honom: »Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig.
Jag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag ska föröka dig övermåttan.»
Då föll Abram ned på sitt ansikte, och Gud talade så med honom:
»Se, det förbund som jag å min sida gör med dig är detta, att du ska bli en fader till många folk.
Därför ska du inte mer heta Abram, utan Abraham ska vara ditt namn, för jag ska låta dig bli en fader till många folk.
Och jag ska göra dig övermåttan fruktsam och låta folkslag komma av dig, och konungar ska utgå från dig.
Och jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag ska vara din Gud och din säds efter dig;
och jag ska ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor som främling, hela Kanaans land, till evig besittning, och jag ska vara deras Gud.
Och Gud sa ytterligare till Abraham: »Du åter ska hålla mitt förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte.»
Och detta är det förbund mellan mig och er och din säd efter dig, som ni ska hålla: allt mankön bland er ska omskäras;
på er förhud ska ni omskäras, och detta ska vara tecknet till förbundet mellan mig och er.
Släkte efter släkte ska vart gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt, även den hemfödde tjänaren och den som är köpt för pengar från något främmande folk, och som inte är av din säd.
Omskäras ska både din hemfödde tjänare och den som du har köpt för pengar; och så ska mitt förbund vara på ert kött betygat som ett evigt förbund.
Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren, han ska utrotas ur sin släkt; han har brutit mitt förbund.»
Och Gud sa åter till Abraham: »Din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai, utan Sara ska vara hennes namn.
Och jag ska välsigna henne och ska också med henne ge dig en son; ja, jag ska välsigna henne, och folkslag ska komma av henne, kungar över folk ska härstamma från henne.»
1 Mosebok 17:1-16
Isaks födelse
Och HERREN såg till Sara, som han hade lovat, och HERREN gjorde med Sara som han hade sagt.
Sara blev gravid och födde åt Abraham en son på hans ålderdom, vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom.
Och Abraham gav den son som var född åt honom, den som Sara hade fött åt honom, namnet Isak.
Och Abraham omskar sin son Isak, när denne var åtta dagar gammal, som Gud hade befallt honom.
1 Mosebok 21:1-4

Jakob - Israels födelse
Isak och Rebecka får två barn - Esau och Jakob/Israel

Och HERREN svarade henne: »Två folk finns i ditt liv, två folkstammar ska ur ditt sköte söndras från varandra; den ena stammen ska vara den andra övermäktig, och den äldre ska tjäna den yngre.»
När sedan tiden var inne att hon skulle föda, se, då fanns tvillingar i hennes liv.
Den som först kom fram var rödlätt och över hela kroppen som en hårmantel; och de gav honom namnet Esau.
Därefter kom hans broder fram, och han höll med sin hand i Esaus häl; och han fick namnet Jakob. Men Isak var sextio år gammal, när de föddes.
Och barnen växte upp, och Esau blev en skicklig jägare, som höll sig ute på marken; Jakob åter blev en from man, som bodde i tält.
1 Mosebok 25:23-27

Men Jakob begav sig från Beer-Seba på väg till Haran.
Och han kom då till den heliga platsen och stannade där över natten, ty solen hade gått ned; och han tog en av stenarna på platsen för att hava den till huvudgärd och lade sig att sova där.
Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego upp och ned på den.
Och se, HERREN stod framför honom och sade: »Jag är HERREN, Abrahams, din faders, Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och din säd.
Och din säd ska bliva såsom stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster och norr och söder, och alla släkter på jorden skola varda välsignade i dig och i din säd.
Och se, jag är med dig och ska bevara dig, varthelst du går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land; ty jag ska icke överge dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat dig.»
När Jakob vaknade upp ur sömnen sade han: »HERREN är sannerligen på denna plats, och jag visste det icke!»
Och han betogs av fruktan och sade: »Detta måste vara en helig plats, här bor förvisso Gud, och här är himmelens port.»
Och tidigt om morgonen stod Jakob upp och tog stenen som han hade haft till huvudgärd och reste den till en stod och göt olja därovanpå.
Och han gav den platsen namnet Betel; förut hade staden hetat Lus.
Och Jakob gjorde ett löfte och sade: »Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu har gett mig in på och ger mig bröd till att äta och kläder till att kläda mig med,
så att jag kommer i frid tillbaka till min faders hus, då ska HERREN vara min Gud;
och denna sten som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus, och av allt vad du ger mig ska jag ge dig tionde.»
1 Mosebok 28:10-22
Jakob brottas med Gud och får sitt nya namn - Israel
Men under natten stod han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vad.
Han tog dem och förde dem över bäcken och förde tillika över vad han eljest ägde.
Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom, till dess morgonrodnaden gick upp.
Och när denne såg att han icke kunde övervinna Jakob, gav han honom ett slag på höftleden, så att höften gick ur led, under det han brottades med honom.
Och mannen sade: »Släpp mig, ty morgonrodnaden går upp.» Men han svarade: »Jag släpper dig icke, med mindre du välsignar mig.»
Då sade han till honom: »Vad är ditt namn?» Han svarade: »Jakob.»
Han sade: »Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger.»
Då frågade Jakob och sade: »Låt mig veta ditt namn.» Han svarade: »Varför frågar du efter mitt namn?» Och han välsignade honom där.
Men Jakob gav platsen namnet Peniel, »ty», sade han, »jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat».
Och när han hade kommit förbi Penuel, såg han solen gå upp; men han haltade på höften.
Fördenskull äta Israels barn ännu i dag icke höftsenan som ligger på höftleden, därför nämligen, att han gav Jakob ett slag på höftleden, på höftsenan.
1 Mosebok 32:22-32

Och Gud sa till honom: »Ditt namn är Jakob; men du skall inte mer heta Jakob, utan Israel skall vara ditt namn.» Så fick han namnet Israel.
1 Mosebok 35:10
Och Jakob sa: »Min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud, HERRE, du som sa till mig: 'Vänd tillbaka till ditt land och till din släkt, så ska jag göra dig gott',
jag är för ringa till all den nåd och all den trofasthet som du har bevisat din tjänare; för jag hade inte mer än min stav, när jag gick över denna Jordan, och nu har jag förökats till två skaror.
1 Mosebok 32:9-10